1. Begroting in hoofdlijnen
 2. Waar zetten we in 2017 op in?
 3. Belangrijke wijzigingen
 1. Lasten 40.2

  1. Deelname aan de samenleving
 2. Lasten 0.4

  2. Bereikbaarheid en mobiliteit
 3. Lasten 2.2

  3. Bedrijvigheid
 4. Lasten 1.1

  4. Stad, dorp en landschap
 5. Lasten 3.9

  5. Wonen
 6. Lasten 0.8

  6. Klimaat en duurzaamheid
 7. Lasten 20.3

  7. Beheer en onderhoud
 8. Lasten 7.4

  8. Inwoner en bestuur
 9. Lasten 23.8

  9. Financiën
 1. 1. Lokale heffingen
 2. 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 3. 3. Onderhoud kapitaalgoederen
 4. 4. Financiering
 5. 5. Bedrijfsvoering
 6. 6. Verbonden partijen
 7. 7. Grondbeleid
 1. Financiële positie
 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 3. Overhead
 4. Meerjarenbegroting 2017 - 2020
 5. Taakveldenbegroting
 6. Reserves en voorzieningen
 7. Uitvoeringsinformatie
 8. Overzicht incidentele baten en lasten
 9. Prognose balans
 10. EMU-saldo