Reserves en voorzieningen

RESERVES

Algemene Reserve (stand Jaarrekening 2015 € 29.121.400 ná resultaatbestemming)

Het saldo van de algemene reserve bedroeg na de resultaatbestemming 2015 € 29.121.400. De laatste jaren is de algemene reserve behoorlijk gedaald als gevolg van de nadelige resultaten bij de grondexploitaties en de dekking van de tekorten van Presikhaaf. In 2015 is voor de verliesvoorziening Bergerden € 7.126.000 onttrokken.
De werkelijke omvang van het saldo van de algemene reserve aan het eind van 2017 en volgende jaren wordt voor een belangrijk deel bepaald door de financiële resultaten in de jaarrekeningen.

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Afschaffing bespaarde rente:
Het advies van de commissie BBV om vanaf de begroting 2017 geen rente meer toe te rekenen aan de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) volgen wij op.
In de begroting 2016 bedraagt de bespaarde rente € 2.300.000. Hiervan wordt € 1.260.000 gestort in de algemene reserve en is € 1.040.000 begroot om de exploitatielasten te dekken. Doordat geen rente meer over eigen financieringsmiddelen wordt berekend, wordt er  geen rente meer aan de algemene reserve toegevoegd en vervalt de dekking van de exploitatielasten door een gedeelte van de bespaarde rente. Doordat deze dekking vervalt, is deze reserve ook niet langer beklemd. Dit zorgt voor een grote toename van de beschikbare weerstandscapaciteit en een stijging van de ratio van het weerstandsvermogen.

Per 1 januari 2006 zijn de preferente aandelen Vitens verkocht. De verkoop van de aandelen leverde in 2006 een winst op  van € 2.506.400 en leidde tot het vervallen van het jaarlijkse dividend. De raad heeft destijds besloten de derving van het dividend op te vangen door de winst in een reserve te storten en de bespaarde rente van deze reserve ten gunste te laten komen aan de exploitatie. Door het vervallen van de bespaarde rente is de situatie veranderd. Omdat het de intentie was dat het oorspronkelijke bedrag aan dividend ten gunste van de exploitatie moest blijven, hebben we in deze begroting ervoor gekozen hetzelfde bedrag jaarlijks te onttrekken uit de reserve Vitens (nu onderdeel van de algemene reserve).

Verloop Algemene Reserve

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo per 1 januari 

  37.599.000

 28.482.200

 27.198.300

 26.255.400

 25.583.500

Resultaat 2015

   -8.006.600

Toevoegingen/onttrekkingen via resultaatbestemming 2015

     -471.000

Saldo 1-1-2016 ná resultaatbestemming

  29.121.400

Dekking saldo 2016 (inclusief tussentijdserapportages)

     -673.300

Dekking Incidentele kosten ODRA kadernota 2014

         -9.700

Dekking begroting Presikhaaf

     -438.000

    -378.000

Extra dekking tekort Presikhaaf (KN 2017)

    -135.200

    -466.200

    -530.300

    -601.200

Dekking 'vastgoed op orde' raad 12 nov 2015 (2016/2017)

     -257.000

    -257.000

Storting ged. besp. rente reserves en voorzieningen 2016

    1.260.000

Dekking exploitatie ivm omzetten aandelen Vitens

     -100.000

    -100.000

    -100.000

    -100.000

    -100.000

Dekking herbestemming Stadhues raad 9 juni 2015 (2016)

     -276.000

Aanvullende bijdrage Stadhues raad 17 dec 2015 (2016)

     -145.200

Dekking omgevingswet (KN 2017)

    -100.000

    -100.000

Dekking incidentele kosten personeel (KN 2017)

    -313.700

    -276.700

      -41.600

Saldo per 31-12  exclusief reservering

   28.482.200

 27.198.300

 26.255.400

 25.583.500

 24.882.300

Reservering precario gas- en bovengrondse leidingen

     139.600

     279.200

     418.800

     558.400

Saldo per 31-12  inclusief reservering

   28.482.200

 27.337.900

 26.534.600

 26.002.300

 25.440.700

Precariobelasting op water- en elektriciteitsleidingen
Vanaf 2016 ontvangen we jaarlijks € 2,6 miljoen precariobelasting op water- en elektriciteitsleidingen. Deze opbrengsten zijn niet structureel ingezet maar in afwachting van het antwoord op de vraag of dit juridische geoorloofd is, gereserveerd. Deze bedragen zitten niet in bovenstaand overzicht van het verloop van de algemene reserve.

Fonds bovenwijkse voorzieningen (stand Jaarrekening 2015 € 2.268.000 ná resultaatbestemming)
De mutaties in het fonds bovenwijkse voorzieningen zijn sterk afhankelijk van het tempo van realisering van woningbouwprojecten.

Reserve inzet woningbouw (stand Jaarrekening 2015 € 2.357.900 ná resultaatbestemming)
Dit betreft van de Stadsregio ontvangen gelden voor stimulering woningbouw, de zogenaamde ‘BLS- of Dekkergelden’. In de begroting 2016 is een onttrekking van € 170.000 opgenomen voor archeologisch onderzoek.

Reserve personele verplichtingen (stand Jaarrekening 2015 € 74.900 ná resultaatbestemming)
De bestemmingsreserve personele verplichtingen wordt ingezet voor dekking van extra personele uitgaven passend in de bestedingsregels van het opleidingsplan, teamontwikkeling en cafetariamodel . Onder- en overschrijding op het budget beloningsdifferentiatie wordt in deze reserve verrekend.

Reserve bedrijfsvoering (stand Jaarrekening 2015 € 23.500 ná resultaatbestemming)
De organisatie heeft de komende jaren een aantal vraagstukken op het gebied van personeel op te lossen (mogelijke WW-verplichtingen, re-integratie budget ter voorkoming van WW-verplichtingen en kosten van bovenformatief personeel).

Algemene reserve grondexploitatie (stand Jaarrekening 2015 € 0 ná resultaatbestemming)
De algemene reserve grondexploitatie dient ter dekking van verliezen en risico’s die voortvloeien uit grondexploitaties. De algemene reserve grondexploitatie wordt gevoed uit de eindresultaten van alle afgesloten exploitaties plus de tussentijdse resultaten. Als uit de kostprijsberekening blijkt, dat bij een complex een verlies wordt verwacht, wordt hiervoor een voorziening getroffen die ten laste van de algemene reserve grondexploitatie wordt gebracht. Indien de algemene reserve grondexploitatie volledig is ingezet voor de afdekking van (verwachte) verliezen van grondexploitaties, komen tekorten ten laste van het (begrotings)resultaat.
Voor een nadere toelichting van de stand en de geraamde mutaties van deze reserve wordt verwezen naar paragraaf 5.7 Grondbeleid.

Reserves groot onderhoud (stand Jaarrekening 2015 € 2.716.300 ná resultaatbestemming)
Dit betreft reserves voor onderhoud en beheer van gebouwen en gemeentelijke eigendommen, buitensportaccommodaties en groenvoorzieningen. Toevoegingen en/of onttrekkingen worden gedaan op basis van vastgestelde onderhoudsplannen.

Reserve sociaal culturele centra (stand Jaarrekening 2015 € 1.781.700 ná resultaatbestemming)
Deze reserve is voor de dekking van de realisatie van 3 culturele centra in Bemmel, Gendt en Huissen. In de begroting 2016 is een onttrekking van € 1,1 miljoen opgenomen voor de herbestemming van het Stadhues.

Reserves sociaal domein (totaalstand Jaarrekening 2015 € 1.074.300 ná resultaatbestemming)
In voorgaande jaren zijn middelen beschikbaar gesteld voor de decentralisatie en uitvoering van taken in het sociaal domein. Om de middelen beschikbaar te houden voor besteding in het sociaal domein zijn deze gereserveerd in verschillende reserves zoals onder andere de reserve bekostiging reïntegratievoorzieningen en de reserve sociaal domein.

Reserve afvalstoffenheffing (stand Jaarrekening 2015 € 396.900 ná resultaatbestemming)
Dit betreft een voorziening voor tariefegalisatie. Uitgangspunt voor de tariefstelling van de afvalstoffenheffing is een 100% kostendekking. Voordelige en nadelige saldi worden op deze voorziening gemuteerd.

Overige bestemmingsreserves (stand Jaarrekening 2015 € 2.550.700 ná resultaatbestemming)
Hieronder zijn diverse reserves opgenomen die op basis van gemeentelijke besluitvorming een specifieke bestemming hebben gekregen. Voorbeelden van overige bestemmingsreserves zijn de reserve bijdrage Bouwfonds in startersleningen, de reserve digitalisering documenten en archieven en de reserve budgetoverheveling.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen ten behoeve van personeel (stand Jaarrekening 2015 € 5.023.600)
Dit betreft een voorziening uit hoofde van pensioenverplichtingen ten behoeve van huidige en voormalige wethouders. Op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) bouwen wethouders hun ouderdomspensioen in principe op bij de gemeente. De Appa-pensioenregeling omvat ook het zogenaamde nabestaanden- en wezenpensioen. De Appa-pensioenregeling is een eindloonregeling met pensioenindexatie. De pensioenverplichtingen worden op actuariële wijze gewaardeerd tegen contante waarde.

Voorzieningen overige verplichtingen en risico’s (stand Jaarrekening 2015 € 13.668.800)

Verliesvoorziening Gemeenschappelijke regeling Bergerden € 12.100.000:
De grondexploitatie van Bergerden sluit  met een nadeel van € 24,4 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een scenarioberekening in het kader van het onderzoek naar de opheffing van de GR. De jaarrekening 2015 / grondexploitatie 2016 van de GR Bergerden was op het moment van tot stand komen van voorliggende begroting nog niet beschikbaar. De verwachting is dat het verlies onder invloed van de gewijzigde BBV regels omtrent rentetoerekening en disconteringsvoet nog iets zal oplopen. Voor het gecalculeerde verlies is een verliesvoorziening getroffen. Het aandeel van Lingewaard in dit verlies bedraagt € 12,1 miljoen. Uiteraard betreffen de uitkomsten van de grondexploitatie een inschatting die omgeven is door de nodige risico’s die periodiek moeten worden herzien en waarbij de hoogte van de voorziening zal moeten worden bijgesteld.

Doorbetalingsverplichting debiteurenontvangsten sociale zaken € 1.047.700:

Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van BBZ leningen. Van de te ontvangen aflossingen moet 75% aan het Rijk worden terugbetaald.

Overige voorzieningen € 521.100:
Dit zijn voorzieningen zoals de voorziening voor verwachte kosten van afgewikkelde grondexploitaties en de voorziening inzake bijdrage De Bongerd Gendt.

Voorzieningen groot onderhoud (stand Jaarrekening 2015 € 1.363.900)
Dit betreft een voorziening voor groot onderhoud aan wegen (€ 1.286.600) en civieltechnische kunstwerken (€ 77.300). De in de begroting opgenomen toevoegingen zijn gebaseerd op door de raad vastgestelde beleids- en beheerplannen.

Voorzieningen mogelijk nog in te zetten bijdragen en subsidies (stand Jaarrekening 2015 € 3.736.800)

Voorziening riolering € 3.398.200:
Dit betreft een voorziening voor tariefegalisatie. Uitgangspunt voor de tariefstelling van de rioolrechten is een 100% kostendekking. Voordelige en nadelige saldi worden op deze voorziening gemuteerd.

Voorziening planschade € 338.600:
Heeft als doel het financieren van toegekende planschadevergoedingen als gevolg van claims ten gevolge van planologische mutaties.