Overzicht incidentele baten en lasten

Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een sluitende begroting.
Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de “Notitie incidentele baten en lasten” (gepubliceerd door de commissie BBV in januari 2012) als uitgangspunt genomen.
Wij hanteren de volgende uitganspunten:

  • Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid kwalificeren wij dus als “structureel”.
  • Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd als het gaat om niet-structurele toevoegingen aan een bestemmingsreserve of dekking van incidentele lasten. In het overzicht is dit vertaald door naast de incidentele last ook de mutatie uit de reserve te presenteren (‘-‘ is baat).
  • Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit kwalificeren wij als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.Hiervan is sprake bij rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan 3 jaar duren, maar waarvan wel bekend is dat die bijdrage, subsidie of dat project op termijn stopt.

In onderstaande overzichten zijn de lasten (+) en de baten (-) opgenomen.

 

2017

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Incidentele baten en lasten

              -  

Programma 1 Deelname aan de samenleving

Huurcompensatie sportverenigingen

       35.000

       35.000

Totaal Programma 1 Deelname aan de samenleving

       35.000

             -  

                -  

       35.000

Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

Verkeersbesluiten

       10.000

       10.000

Verkeersveiligheid dijken

       40.000

       40.000

Voorbereidingskosten verkeersontwikkeling

       20.000

       20.000

Totaal Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

       70.000

             -  

                -  

       70.000

Programma 3 Bedrijvigheid

Totaal Programma 3 Bedrijvigheid

             -  

             -  

                -  

             -  

              -  

Programma 4 Stad, dorp en landschap

Actualisatie Landschapsontwikkelingsplan

       45.000

       45.000

Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet

     100.000

       -100.000

              -  

Totaal Programma 4 Stad, dorp en landschap

     145.000

             -  

       -100.000

       45.000

              -  

Programma 5 Wonen 

Totaal Programma 5 Wonen

             -  

             -  

                -  

             -  

              -  

Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

Uitvoering duurzaamheidsbeleid

         -34.000

      -34.000

Totaal Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

             -  

             -  

        -34.000

      -34.000

Programma 7 Beheer en onderhoud

Onderhoudsjaarplan Gebouwen 2017

   1.451.400

    -1.451.400

              -  

Onderhoud/vervanging sportvelden

     676.000

       -676.000

              -  

Opbrengst groen- en reststroken

    -100.000

    -100.000

Project Vastgoed

     257.000

       -257.000

              -  

Uitvoeren voorstellen groenfonds / groenstructuurplan

        150.000

     150.000

Totaal Programma 7 Beheer en onderhoud

  2.384.400

    -100.000

    -2.234.400

       50.000

              -  

Programma 8 Inwoner en bestuur

Inwonerparticipatie / Collegeprogr. 5.2

       20.000

       20.000

Doorontwikkeling website (collegeprogramma 11.1)

       50.000

       50.000

Verkiezingen

       30.500

       30.500

Dekking kosten Niet Gesprongen Explosieven

         -25.000

      -25.000

Totaal Programma 8 Inwoner en bestuur

     100.500

             -  

        -25.000

       75.500

              -  

Programma 9 Financiën

Onderhoudsjaarplan Gebouwen 2017

     111.400

       -111.400

              -  

Mutaties personeel (KN 2017, dekking uit Algemene Reserve)

- Beleid verkeer,planbeg. woningbouw en afval

     242.440

       -242.440

- Strategische communicatie

       71.250

         -71.250

Mutaties personeel (KN 2017, dekking uit bestaande budgetten)

     244.893

    -244.893

Uitbreiding devices t.b.v. digitaal vergaderen

       32.000

       32.000

Totaal Programma 9 Financiën

     701.983

    -244.893

       -425.090

       32.000

Totaal incidentele baten en lasten 2017

   3.436.883

    -344.893

    -2.818.490

     273.500

2018

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Incidentele baten en lasten

              -  

Programma 1 Deelname aan de samenleving

Huurcompensatie sportverenigingen

       35.000

       35.000

Totaal Programma 1 Deelname aan de samenleving

       35.000

             -  

                -  

       35.000

Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

Verkeersbesluiten

              -  

              -  

Verkeersveiligheid dijken

              -  

              -  

Voorbereidingskosten verkeersontwikkeling

       20.000

       20.000

Totaal Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

       20.000

             -  

                -  

       20.000

Programma 3 Bedrijvigheid

Totaal Programma 3 Bedrijvigheid

             -  

             -  

                -  

             -  

              -  

Programma 4 Stad, dorp en landschap

Actualisatie Landschapsontwikkelingsplan

              -  

              -  

Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet

     100.000

       -100.000

              -  

Totaal Programma 4 Stad, dorp en landschap

     100.000

             -  

       -100.000

             -  

              -  

Programma 5 Wonen

Totaal Programma 5 Wonen 

             -  

             -  

                -  

             -  

              -  

Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

Uitvoering duurzaamheidsbeleid

Totaal Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 7 Beheer en onderhoud

Onderhoudsjaarplan Gebouwen 2017

              -  

Onderhoud/vervanging sportvelden

   1.001.000

    -1.001.000

              -  

Opbrengst groen- en reststroken

Project Vastgoed

              -  

Uitvoeren voorstellen groenfonds / groenstructuurplan

              -  

Totaal Programma 7 Beheer en onderhoud

  1.001.000

             -  

    -1.001.000

             -  

              -  

Programma 8 Inwoner en bestuur

Inwonerparticipatie / Collegeprogr. 5.2

       20.000

       20.000

Doorontwikkeling website (collegeprogramma 11.1)

       45.000

       45.000

Verkiezingen

       30.500

       30.500

Dekking kosten Niet Gesprongen Explosieven

                 -  

              -  

Totaal Programma 8 Inwoner en bestuur

       95.500

             -  

                -  

       95.500

              -  

Programma 9 Financiën

Onderhoudsjaarplan Gebouwen 2017

              -  

Mutaties personeel (KN 2017, dekking uit Algemene Reserve)

- Beleid verkeer,planbeg. woningbouw en afval

     205.440

       -205.440

- Strategische communicatie

       71.250

         -71.250

Mutaties personeel (KN 2017, dekking uit bestaande budgetten)

Uitbreiding devices t.b.v. digitaal vergaderen

Totaal Programma 9 Financiën

     276.690

             -  

       -276.690

             -  

Totaal incidentele baten en lasten 2018

   1.528.190

              -  

    -1.377.690

     150.500

2019

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Incidentele baten en lasten

              -  

Programma 1 Deelname aan de samenleving

Huurcompensatie sportverenigingen

       35.000

       35.000

Totaal Programma 1 Deelname aan de samenleving

       35.000

             -  

                -  

       35.000

Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

Verkeersbesluiten

              -  

              -  

Verkeersveiligheid dijken

              -  

              -  

Voorbereidingskosten verkeersontwikkeling

              -  

              -  

Totaal Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 3 Bedrijvigheid

Totaal Programma 3 Bedrijvigheid

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 4 Stad, dorp en landschap

Actualisatie Landschapsontwikkelingsplan

              -  

              -  

Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet

              -  

              -  

Totaal Programma 4 Stad, dorp en landschap

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 5 Wonen

              -  

              -  

Totaal Programma 5 Wonen

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

Uitvoering duurzaamheidsbeleid

              -  

              -  

Totaal Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 7 Beheer en onderhoud

Onderhoudsjaarplan Gebouwen 2017

              -  

              -  

Onderhoud/vervanging sportvelden

     356.000

       -356.000

              -  

Opbrengst groen- en reststroken

Project Vastgoed

              -  

              -  

Uitvoeren voorstellen groenfonds / groenstructuurplan

              -  

              -  

Totaal Programma 7 Beheer en onderhoud

     356.000

             -  

       -356.000

             -  

Programma 8 Inwoner en bestuur

Inwonerparticipatie / Collegeprogr. 5.2

              -  

              -  

Doorontwikkeling website (collegeprogramma 11.1)

              -  

              -  

Verkiezingen

       91.500

       91.500

Dekking kosten Niet Gesprongen Explosieven

              -  

Totaal Programma 8 Inwoner en bestuur

       91.500

             -  

                -  

       91.500

              -  

Programma 9 Financiën

Onderhoudsjaarplan Gebouwen 2017

              -  

              -  

Mutaties personeel (KN 2017, dekking uit Algemene Reserve)

- Beleid verkeer,planbeg. woningbouw en afval

- Strategische communicatie

       41.560

         -41.560

Mutaties personeel (KN 2017, dekking uit bestaande budgetten)

Uitbreiding devices t.b.v. digitaal vergaderen

Totaal Programma 9 Financiën

       41.560

             -  

        -41.560

             -  

Totaal incidentele baten en lasten 2019

     524.060

              -  

       -397.560

     126.500

2020

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Incidentele baten en lasten

              -  

Programma 1 Deelname aan de samenleving

Huurcompensatie sportverenigingen

              -  

Totaal Programma 1 Deelname aan de samenleving

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

Verkeersbesluiten

              -  

              -  

Verkeersveiligheid dijken

              -  

              -  

Voorbereidingskosten verkeersontwikkeling

              -  

              -  

Totaal Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 3 Bedrijvigheid

              -  

              -  

Totaal Programma 3 Bedrijvigheid

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 4 Stad, dorp en landschap

Actualisatie Landschapsontwikkelingsplan

              -  

              -  

Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet

              -  

              -  

Totaal Programma 4 Stad, dorp en landschap

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 5 Wonen 

Totaal Programma 5 Wonen

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

Uitvoering duurzaamheidsbeleid

Totaal Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 7 Beheer en onderhoud

Onderhoudsjaarplan Gebouwen 2017

              -  

              -  

Onderhoud/vervanging sportvelden

       67.000

         -67.000

              -  

Opbrengst groen- en reststroken

Project Vastgoed

              -  

              -  

Uitvoeren voorstellen groenfonds / groenstructuurplan

              -  

              -  

Totaal Programma 7 Beheer en onderhoud

       67.000

             -  

        -67.000

             -  

              -  

Programma 8 Inwoner en bestuur

Inwonerparticipatie / Collegeprogr. 5.2

              -  

              -  

Doorontwikkeling website (collegeprogramma 11.1)

              -  

              -  

Verkiezingen

              -  

              -  

Dekking kosten Niet Gesprongen Explosieven

              -  

Totaal Programma 8 Inwoner en bestuur

             -  

             -  

                -  

             -  

              -  

Programma 9 Financiën

Onderhoudsjaarplan Gebouwen 2017

              -  

              -  

Mutaties personeel (KN 2017, dekking uit Algemene Reserve)

- Beleid verkeer,planbeg. woningbouw en afval

- Strategische communicatie

Mutaties personeel (KN 2017, dekking uit bestaande budgetten)

Uitbreiding devices t.b.v. digitaal vergaderen

Totaal Programma 9 Financiën

             -  

             -  

                -  

             -  

Totaal incidentele baten en lasten 2020

       67.000

              -  

         -67.000

              -