4. Stad, dorp en landschap

Wat willen we bereiken?

Plezierig leven in Lingewaard

Lingewaard heeft meerdere woonkernen van verschillende grootte en een omvangrijk buitengebied. Omdat wij het belangrijk vinden dat alle inwoners een plezierig woon- en leefklimaat ervaren, werken we voor alle woonkernen aan verbeteringen. Wij benaderen dit via drie sporen. Ten eerste zetten wij in op verbetering van de fysieke aspecten (goede toegangswegen, adequaat woningaanbod, zo min mogelijk verkeeroverlast, een schone, hele en veilige leefomgeving). Ons tweede spoor is het, zo nodig, versterken van de identiteit van de woonkernen. Mensen hebben behoefte om zich te verbinden met de directe omgeving, zij willen zich thuis voelen. Een woonomgeving met een eigen karakter komt daaraan tegemoet. En ten derde, een heel praktisch punt, faciliteren en stimuleren wij het aanbod aan (winkel)voorzieningen en ontmoetingsplekken.
Daarnaast is er een specifieke aanpak gericht op de (kleine) kernen; deze is gericht op het behouden van en bouwen aan leefbaarheid in deze kernen. Daarbij is het uitgangspunt dat de inwoners zoveel mogelijk zelf zaken oppakken. In het Coalitieprogramma is onder het thema ‘Ruimte voor inwonersinitiatieven’ het (interactief) opstellen van leefbaarheidsplannen voor alle kernen benoemd, mede gericht op de vraag welke rol de lokale overheid bij de ontwikkeling van de kernen speelt (waar is de gemeente van?). In Doornenburg is inmiddels een dorpsontwikkelplan opgesteld en zal voor 2017 worden bezien welke acties zoals deze in het dorpsontwikkelplan zijn opgenomen in samenspraak met de gemeente kunnen worden opgepakt. In Haalderen zijn in het najaar van 2016 de voorbereidingen gestart te komen tot een dorpsontwikkelplan. In Angeren zijn in 2016 gesprekken gehouden om te komen tot dorpscontactpersonen. Het is nog niet bekend of dit in 2017 verdere vorm zal krijgen.

Beleidsdoelen en prestaties