Uitvoeringsplan

Uitvoeringsplan

 

 Uitvoeringsplan 2017- 2020

Bedrag 

Dekking

Te dekken

Jaar

Afsch

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

 Investeringen en prioriteiten

Investering

dmv subs

Middels

van 

Ter-

2017

2018

2019

2020

2017-2020

ov. budg.

afschrijv.

realisatie

mijn

1 Deelname aan de samenleving

1.01

Vervangende huisvesting Zilverzwaan/Ot en Sien

1.750.000

1.750.000

2017

20

113.750

113.750

113.750

1.02

Sportpark ressen

985.000

985.000

2017

20

64.000

64.000

64.000

1.03

Renovatie Jonge kracht

1.000.000

1.000.000

2018

20

65.000

65.000

1.04

Uitbreiding capaciteit basisschool de Boemerang

25.000

25.000

2017

10

2.900

2.900

2.900

2 Bereikbaarheid en mobiliteit

2.01

Dorpensingel Nijmegen - Bemmel

3.200.000

1.700.000

1.500.000

2016/2017

25

82.500

82.500

82.500

82.500

2.02

Vervanging VRI ir. Molsweg - Pleijweg

300.000

300.000

2016/2017

15

24.500

24.500

24.500

24.500

2.03

Herinrichting Loostraat (tussen Nielant en Plaza)

300.000

300.000

2017

20

19.500

19.500

19.500

3 Bedrijvigheid

3.01

Hoogwatervrij maken Looveer

1.250.000

1.250.000

2017

25

68.800

68.800

68.800

3.02

VRI kruispunt Nielant -  Wagenweg

250.000

250.000

2017

15

20.400

20.400

20.400

3.03

Ontsluiting de Heister via terrein OBC

60.000

60.000

2017

25

3.300

3.300

3.300

3.04

Openbare voorz. tbv toegankelijkheid Park Holth.

80.000

80.000

2017

20

5.200

5.200

5.200

7 Beheer en onderhoud

7.01

Investeringen riolering 2013

446.550

446.550

2016/2017

15-60

7.01

Investeringen riolering 2014

264.650

264.650

2016/2017

15-60

7.01

Investeringen riolering 2015

2.701.050

2.701.050

2016/2017

15-60

7.01

Investeringen riolering 2016

1.261.500

1.261.500

2016/2017

15-60

7.01

Investeringen riolering 2017

1.427.300

1.427.300

2017

15-60

7.01

Investeringen riolering 2018

2.059.200

2.059.200

2018

15-60

7.01

Investeringen riolering 2019

2.102.522

2.102.522

2019

15-60

7.02

Investeringen waterplan 2014

622.700

622.700

2016/2017

15-60

7.02

Investeringen waterplan 2015

1.374.300

1.374.300

2017/2018

15-60

7.02

Investeringen waterplan 2016

285.300

285.300

2017/2018

15-60

7.02

Investeringen waterplan 2017

285.300

285.300

2017/2018

15-60

7.02

Investeringen waterplan 2018

285.300

285.300

2017/2018

15-60

7.02

Investeringen waterplan 2019

285.300

285.300

2017/2018

15-60

7.03

Urnenmuur Hoeve Huissen

60.000

60.000

2018

20

3.900

3.900

7.04

Revitalisering Zilverkamp

650.000

650.000

2017

25

35.800

35.800

35.800

Totaal uitvoering 2017

23.310.972

15.100.972

8.210.000

107.000

440.650

509.550

509.550

Ten tijde van het opstellen van van deze begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2016 zijn uitgevoerd: 1e inrichting div. lokalen, uitbreiding parkeerterrein tbv salonwagens en herinrichting markt (H)

   21.900

   21.900

   21.900

   21.900

Totaal reservering nieuwe lasten 2017 e.v.

128.900

462.550

531.450

531.450

Programma 1      Deelname aan de samenleving

Programma

Onderwerp 1.01

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

1

Renovatie scholencomplex Ot  en Sienpad, Huissen

€ 1.750.000

€ 113.750

2017

Toelichting

De obs de Zilverzwaan is per 1-8-2014 gefuseerd met de basisschool ’t Holthuus en gevestigd in het schoolgebouw aan het Ot en Sienpad. Het gebouw van de Zilverzwaan aan de Wagenweg staat per 1-8-2014 leeg. Voor de renovatie/herinrichting van het scholencomplex aan het Ot en Sienpad zijn in november 2014 een aantal opties voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft ingestemd met de renovatieplannen en de verdere uitwerking en realisatie. In overleg met de gebruikers is het Structuurontwerp voor deze renovatie vastgesteld. Een deel van het scholencomplex zal worden gesloopt. In het resterende deel zullen 2 IKC’s worden gerealiseerd en zal ook het Consultatiebureau een plek krijgen. In de 2e helft van 2016 zal het ontwerp verder worden uitgewerkt zodat eind 2016/begin 2017 het aanbestedingstraject kan worden opgestart. De realisatiefase zal naar verwachting een jaar in beslag nemen.

Programma

Onderwerp 1.02

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

1

Uitbreiding sportpark Ressen

€ 985.000

€ 64.000

2017

Toelichting

Conform de Sportnota 2015 heeft de Mixed Hockey Club een ondercapaciteit van 1,13 wedstrijdveld.  De vereniging heeft aangegeven met een uitbreiding van een half veld t.b.v. jeugdwedstrijden uit de voeten te kunnen. De hockeyclub heeft ook een ondercapaciteit aan kleedruimte en materiaalberging. Naastgelegen Sportclub Bemmel geeft tevens aan een tekort aan wedstrijdvelden te hebben, omdat niet alle velden als wedstrijdveld te gebruiken zijn. Met de vaststelling van de Kadernota 2017 wordt het capaciteitstekort opgelost door het voetbalveld naast het hockeyveld om te draaien zodat een half hockeyveld en een nieuw voetbalveld gerealiseerd kunnen worden. Indien de voetbalvereniging een kunstgras veld wenst dient de vereniging de meerkosten van een kunstgras voetbalveld zelf te betalen. Ook de voetbalvereniging heeft een tekort aan kleedruimten. Het capaciteitstekort aan kleedruimten van beide verenigingen zal gevonden door het gezamenlijk gebruiken van ruimten bij uitbreiding. In 2017 vindt realisatie plaats.

Programma

Onderwerp 1.03

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

1

Rennovatie accommodatie Jonge Kracht

€ 1.000.000

€ 65.000

2018

Toelichting

Voor de renovatie van de accommodatie van voetbalvereniging Jonge Kracht is in de kadernota 2017 € 1 miljoen opgenomen. In 2017 wordt gestart met uitvoering, gestreefd wordt in 2018 af te ronden.

Programma

Onderwerp 1.04

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

1

Uitbreiding capaciteit basisschool de Boemerang

€ 25.000

€ 2.900

2017

Toelichting

In verband met de verdere groei van het aantal leerlingen van de basisschool de Boemerang, zal aanvullende 1e inrichting Onderwijsleerpakket en meubilair nodig zijn voor de 18e en 19e groep leerlingen.

Programma 2      Bereikbaarheid en mobiliteit

Programma

Onderwerp 2.01

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

2

Dorpensingel Nijmegen-Bemmel:

€ 3.200.000
Bijdr.   € 1.700.000
€ 1.500.000

€ 82.500
Beheerkosten pm

2016/2017

Toelichting

De aanleg van de Dorpensingel is gericht op de verbetering van de regionale bereikbaarheid. Met de gemeente Nijmegen is in 2013 een convenant gesloten met de bedoeling voor dit project een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. De kosten voor het Lingewaardse deel worden geraamd op € 3.200.000. Hoewel aan de provincie een bijdrage is gevraagd, is inmiddels duidelijk dat cofinanciering op dit moment niet aan de orde is. In samenwerking met Nijmegen wordt een alternatief onderzocht om de bereikbaarheid van Bemmel in relatie tot Nijmegen in stand te houden.

Programma

Onderwerp 2.02

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

2

Vervanging VRI kruising ir. Molsweg – Pleijweg

€ 300.000

€ 24.500
Beheerskosten pm

2016/2017

Toelichting

Op de kruising ir. Molsweg – Pleijweg moet de verkeersregelinstallatie worden vervangen. De provincie Gelderland heeft deze installatie in beheer, maar gelet op de potentheorie moeten de aansluitende wegbeheerders naar evenredigheid van het aantal aansluitingen een bijdrage in de kosten leveren. Dit betekent dat een derde van de kosten voor rekening van de gemeente Lingewaard zal komen.

De totale kosten worden geraamd op totaal € 900.000, hetgeen betekent dat een bedrag van € 300.000 door de provincie in rekening zal worden gebracht. Het is de bedoeling dat het project in 2016 door de provincie in uitvoering wordt gebracht.

Programma

Onderwerp 2.03

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

2

Herinrichting gedeelte Loostraat, tussen Nielant en Plaza

€ 300.000

€ 19.500

2017

Toelichting

Dit weggedeelte is een belangrijke ontsluitingsweg voor de wijk Loovelden. Het huidige wegprofiel moet worden verbreed om het verkeer veilig te laten afwikkelen. In het nieuwe profiel krijgt het fietsverkeer een plaats op rode fietsstroken die onderdeel zijn van de rijbaan. Het aan de zuidzijde gelegen trottoir behoudt zijn plaats en sluit aan op bestaande infrastructuur.

Programma 3      Bedrijvigheid

Programma

Onderwerp 3.01

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

3

Hoogwatervrij maken Looveer

€ 1.250.000

€ 68.800

2017 - 2020

Toelichting

Verbetering van de weg is noodzakelijk vanuit oogpunt van verkeersveiligheid en hoogwaterveiligheid en als voorwaarde voor een economisch gezonde ontwikkeling van de bedrijven op het industrieterrein. Voor de hand ligt dat de gemeente het initiatief neemt voor verbetering van de toegangsweg en dat private partijen het initiatief nemen om te komen tot groeiruimte voor hun bedrijfsactiviteiten. Aan realisatie gaat een vergunningstraject vooraf.

Programma

Onderwerp 3.02

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele  jaarlast

Gewenst jaar realisering

3

Aanbrengen VRI kruispunt Nielant - Wagenweg

€ 250.000

€ 20.400

2017

Toelichting

Door de ontwikkeling van het winkelcentrum De Brink en de woningbouw in het plan Loovelden, is de druk op de kruising Nielant - Wagenweg toegenomen. In combinatie met het schoolverkeer loopt de afwikkeling van het verkeer risico’s. Ook uit oogpunt van veiligheid zal moeten worden overwogen om deze kruising te voorzien van verkeerslichten, waarbij ook de beide oversteekplaatsen zijn betrokken. Op dit moment is de aan de noordzijde gelegen oversteekplaats namelijk niet voorzien van een verkeersregeling. Door het plaatsen van een verkeersregelinstallatie op deze kruising kunnen alle weggebruikers veilig worden afgewikkeld en kan dus aan de noordzijde ook veilig door voetgangers de Nielant worden overgestoken

Programma

Onderwerp 3.03

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele  jaarlast

Gewenst jaar realisering

3

Ontsluiting De Heister via OBC

€ 60.000

€ 3.300

2017

Toelichting

De ontsluiting van De Heister willen wij realiseren via de achterzijde van het OBC. Hier ligt nu een aantal parkeerplaatsen dat  niet bereikbaar is. Door deze ontsluiting te realiseren wordt dit opgelost. In dit kader wordt tevens bezien of de Heister definitief voor het verkeer kan worden afgesloten op de aansluiting met de Papenstraat.

Programma

Onderwerp 3.04

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele  jaarlast

Gewenst jaar realisering

3

Openbare voorz.tbv Toegankelijkheid Park Holthuizen

€ 80.000

€ 5.200

2017

Toelichting

Recreatiemaatschappij Uit-R-Waarde heeft het parkgebied Holthuizen van ca. 30 ha verkocht aan een private initiatiefnemer voor herbestemming van de voormalige boerderij in het park. De gemeente heeft belang bij het waarborgen van de publieke toegankelijkheid van het gebied alsmede bij de kwaliteit van inrichting en beheer. Hiervoor is een reservering nodig die kan worden aangewend voor de realisatie van openbare voorzieningen en aansluiting op de bestaande recreatieve infrastructuur en op de aangrenzende woonbuurten.

Programma 7      Beheer en onderhoud

Programma

Onderwerp 7.01 en
Onderwerp 7.02

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele
 jaarlast

Gewenst jaar realisering

7

Vervanging en verbetering riolering

- Jaarschijf 2013

€      446.550

2016/2017

- Jaarschijf 2014

€   264.650

2016/2017

- Jaarschijf 2015

€   2.701.050

2016/2017

- Jaarschijf 2016

€   1.261.500

2016/2017

- Jaarschijf 2017

€   1.427.300

2017

- Jaarschijf 2018

€   2.059.200

2018

- Jaarschijf 2019

€   2.102.522

2019

Waterplan :

- Jaarschijf 2014

€ 622.700

2016/2017

- Jaarschijf 2015

€ 1.374.300

2017/2018

- Jaarschijf 2016

€ 285.300

2017/2018

- Jaarschijf 2017

€ 285.300

2017/2018

- Jaarschijf 2018

€ 285.300

2017/2018

- Jaarschijf 2019

€ 285.300

2017/2018

Toelichting

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de periode 2013-2015 is door de gemeenteraad op 27-06-2013 vastgesteld. In dit GRP zijn diverse vervangingsinvesteringen en verbeteringsmaatregelen opgenomen die leiden tot bovengenoemde investeringsbedragen. In november 2015 heeft de raad de looptijd van het VGRP met 1 jaar verlengd. In 2017 zullen verbeteringsmaatregelen uitgevoerd worden in 't Zand in Huissen en zal riool vervangen worden (oa in Bemmel, omgeving Bosweistraat). Daarnaast zal riolering aangelegd worden in de Gendtsche Polder. In 2008 is het ‘Waterplan Gemeente Lingewaard’ door de gemeenteraad en door het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland vastgesteld. In dit waterplan is een groot aantal maatregelen opgenomen met daaraan gekoppeld de benodigde investeringsbedragen, per jaarschijf. Vanaf 2017 worden de resterende waterplanmaatregelen opgepakt en uitgevoerd. Zo worden in 2017 de laatste waterbergingslocaties aangelegd, de afvoer van enkele watergangen verbeterd en hemelwater afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. De waterplanmaatregelen zijn opgenomen in het GRP. De kapitaallasten van de investeringsuitgaven uit het GRP, dus ook die van de waterplanmaatregelen, worden volledig gedekt door de inkomsten uit de rioolheffing.
In 2016 is het GRP herzien en ter vaststelling in november voorgelegd aan de raad. Na vaststelling is dit nieuwe GRP kaderstellend voor de planperiode 2017 tot 2021.

Programma

Onderwerp 7.03

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele  jaarlast

Gewenst jaar realisering

7

Begraafplaats Hoeve, Huissen;
- Urnenmuur

€ 60.000

€ 3.900

2018

Toelichting

De eerder verwachte groei in de behoefte aan het bijzetten van een urn in een urnenmuur op begraafplaats De Hoeve is gestagneerd. Anderzijds zijn vanaf 2016 de leges voor het bijzetten van een urn verlaagd, dit zou een stimulans in het aantal prestaties kunnen betekenen. De bouw van de geplande tweede urnenmuur, in aanvulling op de bestaande urnenmuur, is daarom niet eerder voorzien dan in 2018.

Programma

Onderwerp 7.04

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele  jaarlast

Gewenst jaar realisering

7

Revitalisering Zilverkamp

€ 650.000

€ 35.800

2017

Toelichting

De wijk Zilverkamp is toe aan groot onderhoud. De Zilverkamp was een van de eerste zogenaamde “bloemkoolwijken” in Nederland. Deze bloemkoolwijken uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw kenmerken zich door de structuur van de wijk waarin kleine sub-wijkjes (de bloemkoolroosjes) aan een hoofdstructuur (de bloemkoolstronk) zijn gehaakt. Met name parkeerplaatsen en openbaar groen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Op basis van een integrale aanpak en ruimte voor inwonersinitiatieven worden verbeteringen aangebracht voor de belangrijkste knelpunten. Bij het bepalen van de knelpunten en oplossingen wordt uitgegaan van intensieve betrokkenheid van burgers en het betrekken van inwonersinitiatieven. Binnen het project is ook aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen in de wijk.