7.2.3 Verwerken huishoudelijk afval

Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van de in 2016 uitgevoerde tussentijdse evaluatie van het Beleidsplan Afvalbeheer 2015 - 2019 neemt het college in overweging om een aantal maatregelen vast te stellen die tot doel hebben in of vanaf 2017 het huishoudelijk afval nog beter te scheiden en/ of de inzameling van afval doelmatiger uit te voeren dan wel kosten daarop te besparen.

De beleidsuitgangspunten ‘de vervuiler betaalt’, diftar voor restafval en 100% kostendekking uit de afvalstoffenheffing blijven in 2017 gehandhaafd. De gemeente zet blijvend in op het terugdringen van de hoeveelheid restafval. De landelijke norm van maximaal 100 kg/ jaar/ persoon in 2020 is op basis van stedelijkheidsklasse (percentage hoogbouw) voor de gemeente Lingewaard vertaald in 75 kg/ jaar/ persoon in 2020.

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Omvang huishoudelijk afval

Ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar
(de prestatie 2015 was 117,5 kg, de landelijke norm voor Lingewaard is 75 kg in 2020)

110 kg

75 kg

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren