9.2.1 Kostendekkendheid heffingen, rechten en leges

Wat gaan we daarvoor doen?

De berekening van de kostendekkendheid is opgenomen in paragraaf Lokale Heffingen. Uitgangspunt daarbij is dat de tarieven worden berekend op basis van maximaal 100% kostendekkendheid.
De notitie rente van de commissie BBV heeft ingrijpende gevolgen voor de bepaling van met name het tarief voor de rioolheffing. In de financiële positie  worden de consequenties in beeld gebracht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten de precariobelasting voor nutsnetwerken af te schaffen. Gemeenten krijgen tien jaar de tijd om te stoppen met deze vorm van precariobelasting, zodat binnen die periode de effecten van inkomensderving kunnen worden opgevangen. Deze periode kan worden bekort bij een grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. In de financiële positie zijn voorstellen opgenomen hoe dit in de begroting kan worden verwerkt.