Wat gaan we er voor doen?

C. Omgaan met bezwaren, klachten en informatieverzoeken

Bezwaarschriften
Tegen besluiten van het college kan bezwaar worden gemaakt. In eerste instantie  wordt gekeken of een eenvoudige oplossing van het bezwaar mogelijk is door met bezwaarmaker in gesprek te gaan. Dit gesprek leidt vaak tot het intrekken van het ingediende bezwaar. Wat rest zijn de ingewikkelder zaken, die worden voorgelegd voor advies aan de onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften.  Deze commissie organiseert een hoorzitting waarbij zowel bezwaarmaker als verweerder worden gehoord. Naar aanleiding hiervan stelt de commissie een advies op voor het college, waarna het college een beslissing op bezwaar neemt. De wettelijke termijn voor het afhandelen van een bezwaarschrift is 12 weken, met de mogelijkheid van verdaging met 6 weken extra.

Indicator 2017

Afhandeling van de ontvangen bezwaarschriften binnen de gestelde 12 wekentermijn: 80%

Afhandeling van de ontvangen bezwaarschriften binnen de gestelde 18 wekentermijn (na verdaging): 95%

Het streven is uiteraard 100% van de bezwaren afgehandeld binnen 18 weken, maar de praktijk wijst uit dat er altijd een paar complexe bezwaren zijn die door omstandigheden meer tijd nodig hebben ter afhandeling.

Klachten
Iedereen heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hem of haar heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan. Klachten dienen informeel binnen 4 weken of formeel, na advisering door de klachtadviescommissie, binnen 10 weken afgehandeld te worden (beide met de mogelijkheid van verdaging met 4 weken). Inwoner en gemeente zijn ermee gebaat dat klachten snel worden opgelost. Klachten worden daarom zo spoedig mogelijk na binnenkomst op route gebracht . Als een informele oplossing niet mogelijk blijkt dan kan de klacht in behandeling worden gesteld van de onafhankelijke klachtadviescommissie, die deze dan in behandeling neemt en het college adviseert over de klacht. Het college besluit vervolgens op de klacht, waarna de klagers de mogelijkheid hebben om naar De Nationale Ombudsman te gaan. Wij streven ernaar zoveel mogelijk klachten informeel af te handelen.

Indicator 2017

 Percentage klachten dat informeel wordt afgehandeld:  > 80%

WOB-verzoeken
WOB-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) dienen binnen 4 weken nadat het verzoek is ontvangen afgehandeld te worden, met de mogelijkheid van verdaging met 4 weken. De termijn voor afhandeling is erg afhankelijk van de gegevens waarom wordt verzocht. Misbruik van de WOB met oog op een te verkrijgen dwangsom of proceskosten is nogal eens aan de orde. In dat kader is het van belang om het proces zorgvuldig te doorlopen en de termijnen goed te bewaken. Maar waar sprake is van reguliere, niet op dwangsom gerichte, WOB-verzoeken worden aanvragers zo snel mogelijk van de juiste informatie voorzien.

Indicator 2017

Percentage reguliere WOB-verzoeken dat binnen de 4 wekentermijn wordt afgehandeld: 75%

Wet dwangsom
Wanneer de gemeente niet tijdig op een aanvraag of bezwaar beslist kan de aanvrager de gemeente “in gebreke stellen”. De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Een dwangsom kan dan achterwege blijven. Gebeurt dat niet, dan heeft de aanvrager recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260.