2.1.1 Verbeteren ontsluitingen door aanleg wegen en fietspaden

Wat gaan we daarvoor doen?

De bereikbaarheid van onze gemeente heeft voor ons de hoogste prioriteit. De gemeente Lingewaard heeft te maken met veranderingen in de omgeving met als gevolg dat voortdurend moet worden geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen die de bereikbaarheid beïnvloeden. Het betreft niet alleen het autoverkeer, maar ook andere modaliteiten zijn aan de orde. Nu het RijnWaalpad een succes in wording is, wordt met onze partners gewerkt aan de planvorming voor een nieuwe snelfietsroute, die straks langs de doorgetrokken A15 onze gemeente zal verbinden met de Liemers.
Daarnaast zal in samenspraak met de provincie worden ingezet op een duurzame inrichting van het onderliggend wegennet. Dit betekent dat door de doortrekking van de A15 het opwaarderen van de N839 (de doorgaande route van Huissen via Bemmel naar Gendt) prioriteit heeft en zoveel mogelijk moet worden afgestemd op de aansluitende gemeentelijke wegen. Mogelijk vraagt dit op termijn (voor de N839) een gemeentelijke inspanning. Door de op de doorgetrokken A15 afgestemde aansluitende wegen zal de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen aanmerkelijk verbeteren. Daarmee is het moment genaderd om te overwegen het doorgaande vrachtverkeer in Huissen te weren. Vorig jaar is reeds een aantal oplossingsrichtingen bedacht en het ligt voor de hand om een traject uit te zetten om de door dit verkeer veroorzaakte verkeers- en milieuoverlast te bestrijden.
De bereikbaarheid van Bemmel, in de verkeersrelatie met Nijmegen, zal ook de nodige aandacht vragen. Het streven is er op gericht om de besluitvorming omtrent dit onderwerp af te ronden om daarmee in 2017 een start te maken met de uitvoering.