Wijze uitvoering grondbeleid

Programma 3

Programma 3 Bedrijvigheid

Stimuleren uitbouw glastuinbouw en agrobusiness
Er wordt ingezet op een integrale ontwikkeling van Next Garden (voorheen Bergerden, het herstructureringsgebied Huissen-Angeren en het Agropark). Concreet gaat het om uitvoering van een programma gericht op: duurzame energiemix, innovatie en start-ups en Euregio Rhein-Waal, aangevuld met het doorzetten van de herstructurering. De GR Bergerden wordt naar verwachting ontbonden waarbij de gebiedsontwikkeling van Bergerden onder de paraplu van Next Garden in beheer van de gemeente Lingewaard komt.

Uitbreiding en verbeteren vestigingsmogelijkheden (aanbod/diversiteit bedrijfskavels)
Een van de speerpunten uit het Economisch beleidsplan (2016) is het aanbieden van een gevarieerd pallet aan werklocaties, zoals bedrijventerreinen. Wij zetten de inzet op actieve marketing en acquisitie door, met de nadruk op agrobusiness en logistiek, hanteren een “rode-loper”-benadering voor potentiële kandidaten voor een bedrijfskavel en blijven lobbyen voor het verkrijgen van een regionale status voor onze bedrijventerreinen. Wij leveren maatwerk als het gaat om kavelwensen en de uitgifte van grond. Wij gaan een voorstel doen voor aanpassing van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Pannenhuis II, met verruimde bouwmogelijkheden en het welstandsvrij maken van dit terrein.