Belangrijke wijzigingen

Beleidsindicatoren

In het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat gemeenten een basisset van 39 beleidsindicatoren dienen op te nemen in de begroting 2017 bij de programma’s en paragrafen. In dit kader willen wij uw aandacht graag vestigen op het volgende:

  • Veel beleidsindicatoren zijn in principe een kengetal, moeilijk voorspelbaar en niet direct beïnvloedbaar. Dit maakt het voor ons college lastig om verantwoording af te leggen over de desbetreffende beleidsindicatoren.
  • Ontbreken van een verband tussen beleidsnota’s en beleidsindicatoren. In onze begroting treft u diverse kaderstellende nota’s aan. Logischerwijze wordt in de vastgestelde beleidsnota’s geen link gelegd met de verplichte beleidsindicatoren. Dit betekent dat activiteiten die worden ontplooid om de doelstellingen te halen - zoals geformuleerd in de beleidsnota’s - niet per definitie aansluiten op de verplichte beleidsindicatoren. Deze match kan pas worden gerealiseerd bij het opstellen van nieuw beleid dan wel actualisatie van bestaand beleid.
  • Ontbreken van prognoses op de website "Waar staat je gemeente". De gegevens die worden gepubliceerd op voornoemde website komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. Betreffende informatie geeft geen doorkijk naar toekomstige jaren. Dit maakt het lastig om een gefundeerde inschatting te maken ten aanzien van het resultaat in het jaar 2020. Bovendien is de gepubliceerde informatie niet altijd actueel (diverse gegevens hebben betrekking op de jaren 2012 tot en met 2014).
  • Ontbreken van ervaringscijfers. Historische en betrouwbare gegevens zijn deels voorhanden, echter niet over de volle breedte van alle verplichte beleidsindicatoren. Deze ervaringscijfers zullen in de loop der jaren moeten ontstaan.

Het invoeren van de verplichte indicatoren in de begroting moet gaan bijdragen aan de onderlinge vergelijkbaarheid. Waar het een verplichte indicator betreft, staat in de tabel 'naam verplichte indicator'.
Bij verschillende programma’s zijn naast de verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Alle verplichte indicatoren worden gepubliceerd op de website www.waarstaatjegemeente.nl . Op deze website vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar de gemeente Lingewaard staat. Ook kunt u onze gegevens vergelijken met andere gemeenten. Voornoemde website is overigens nog in ontwikkeling.