1.3.1 Activeren bij zoeken naar werk (re-integratie en scholing)

Wat gaan we daarvoor doen?

De Participatiewet heeft als doel de arbeidsdeelname aan de onderkant van de arbeidsmarkt substantieel te verhogen. Wij zetten in op een inclusieve arbeidsmarkt waarin plek is voor iedereen. Lingewaarders die wel of (nog) geen uitkering hebben, ondersteunen wij richting werk.
Risico’s daarbij in 2017 zijn:

 • De banen die de komende jaren ontstaan, sluiten mogelijk niet aan bij mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
 • Het risico dat er onvoldoende passende vacatures beschikbaar komen bij bedrijven die uitkeringsgerechtigden kunnen invullen.
 • Bemiddelingsactiviteiten worden bij het regionale WSP neergelegd. Een andere werkwijze vergt nieuwe afstemmingsafspraken en heeft tijd nodig om te worden geborgd.

Wij sluiten aan bij de regionale afstemmingsafspraken door vertegenwoordiging in het regionale Werkbedrijf en regionale Werkgevers servicepunt. Het regionale Werkbedrijf is vooral een overlegplatform tussen gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers.  Het Regionale Werkgeversservicepunt richt zich op de match tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. worden gemaakt. Het werkgeversservicepunt is hierbij een verbindende schakel tussen de werkgever en door ons klaargestoomde kandidaten.

In het uitvoeringsplan Participatiewet 2015-2018 zijn onze ambities geformuleerd. Samengevat zetten wij in op maximale zelfstandigheid en het maximaal benutten van werkvermogen.

 • Inzetten op goede afstemmingsafspraken en samenwerking met het regionale WSP, dat zich richt op vacature-bemiddeling voor reguliere werkplekken en passend werkaanbod, werkervaringsplekken en werkplekken voor mensen uit het doelgroepenregister.
 • Optimaliseren bedrijfsvoering door integratie van expertise binnen het Sociaal Domein en specifiek vanuit Wmo en Jeugd bij participatie-trajecten.
 • Experimenteren met de uitvoering van activeringstrajecten binnen de Participatiewet door nog beter de 0e en 1e lijn te benutten en maatwerk toe te passen om uitstroom te bevorderen en zo de werkloosheid en het beroep op uitkering(s hoogte) te verminderen.
 • Interventies om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen.
 • Interventies om jongeren naar school en/of werk te krijgen.
 • Werknemers (nieuwe doelgroepen Participatiewet) die werkzaam zijn met loonkostensubsidie begeleiden naar werken tegen loonwaarde.
 • Ondersteunen van werkgevers die werk bieden aan mensen met een beperkte loonwaarde.
 • Bevordering beheersing Nederlandse taal door werkzoekenden.

Prestaties

Naam  verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

150

150

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren