1.2.4 Verstrekken voorzieningen Wmo

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitgangspunt bij het verstrekken van maatwerkvoorzieningen Wmo is dat de hulpvrager eerst kijkt naar de eigen mogelijkheden om het dagelijkse leven zelf vorm te geven, met behulp van het eigen netwerk en omgeving en diverse andere voorliggende voorzieningen (collectief/algemeen).
Overigens geldt dit uitgangspunt niet alleen voor de Wmo, maar ook voor andere voorzieningen, zoals in het kader van de Jeugdwet en de Participatiewet.

Gebiedsgericht werken
In 2017 wordt het gebiedsgericht werken verder ingevuld en uitgediept. De bedoeling is dat de consulenten meer in het gebied/kern/wijk aanwezig zijn: door dichter bij de inwoners te staan kan samen met de deelnemers uit het maatschappelijk veld vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig gehandeld worden.

Doelgroepenvervoer
Vanaf september 2016 is de stadsregiotaxi vervangen door Avan (aanvullend openbaar vervoer regio Arnhem Nijmegen). Vanuit Lingewaard is gestart met de voormalige doelgroep die gebruik maakte van de Stadsregiotaxi. Vanaf 2017 kunnen ook andere doelgroepen instromen, zoals degenen die gebruik maken van dagbesteding.

De Verbonden Partij Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN) regelt namens de deelnemende gemeenten het vervoer voor doelgroepen uit de gemeente(n). Dit is bijvoorbeeld gebeurd door een aanbesteding waaruit Avan is voortgekomen. Daarmee levert de DRAN een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van dit prestatiedoel.

Prestaties

Naam  verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo**

Aantal cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners

525

550

* Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren
** Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Een cliënt met meerdere maatwerkarrangementen telt (per type arrangement) maar één keer mee.