Maatschappelijke ondersteuning

Wat gaan we daarvoor doen?

Vanaf 2015 is de ondersteuning die de gemeente aan de inwoners van Lingewaard levert, uitgebreid. De gemeente was al verantwoordelijk voor algemene voorzieningen in de 0e en 1e lijn.

Voor het jaar 2017 staan - in het kader van het signaleren van kwetsbare inwoners - twee belangrijke aandachtspunten centraal.

1. Meer preventief werken
Omdat wij nog meer preventief willen werken, zullen wij vanaf 2017 de 0e en 1e lijnsvoorzieningen versterken en uitbreiden. Ook zullen wij de verschillende 1e lijnsvoorzieningen beter op elkaar afstemmen en harmoniseren zodat het voorzieningenveld voor inwoners helder blijft. In het kader van signalering van kwetsbare inwoners voor Multi probleemsituaties blijft het Lokaal zorgnetwerk bestaan en wordt net als  iin 2016 de doorontwikkeling voortgezet. Mogelijk worden partijen toegevoegd zoals wijkverpleging.

2.a. Verwerven van ondersteuning; lokaal (via regionale inkoop) en voor centrumtaken (ook via regionale inkoop).
Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Groepsgewijze begeleiding
  • Individuele begeleiding
  • Vervoertaken vanuit de AWBZ
  • Persoonlijke verzorging (voor cliënten bij wie dit gekoppeld is aan ondersteuning bij verrichtingen in het algemene dagelijkse leven)

2.b. Samenwerking met de Zorgverzekeraar i.v.m. het langer zelfstandig thuis wonen.
Het gaat daarbij om thema’s die moeten voorkomen dat inwoners 1) tussen verschillende wetten en uitvoerende instanties terecht komen en 2) ook beter ondersteund en begeleid kunnen worden.

  • Inkoop en financiering
  • Niet-toewijsbare wijkverpleging
  • Afhankelijkheid GGZ

Naast deze thema’s staan ook preventie gericht op mantelzorgers, “extramuralisering” van zorg en integrale gebiedsaanpak op de agenda met de zorgverzekeraar.

Voor 2017 willen we in het Sociaal Domein verder handen en voeten gaan geven aan uitvoering dichtbij en in samenwerking met inwoners. Een mogelijkheid daartoe is de vorming van een ‘Maatwerkfonds’. De gedachte daarbij is dan om middelen laagdrempelig ter beschikking te stellen waardoor professionals met een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid zaken kunnen regelen. Het college gaat de mogelijkheid van zo’n fonds onderzoeken.