Schuldhulpverlening

Wat gaan we daarvoor doen?

Hoewel de economische crisis over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, heeft de schuldenproblematiek te maken met een na-ijl effect waarbij er meer toestroom is. De uitgaven voor schuldhulpverlening blijven hierdoor onverminderd hoog. Als we de huidige dienstverlening handhaven verwachten wij dat het budget in 2017 onvoldoende is om aan het verwachte aantal aanvragen tijdig tegemoet te kunnen komen. Daarnaast biedt dit budget geen ruimte voor innovatie. Uiteindelijk willen wij bereiken dat ondanks de (ook landelijke) toenemende schuldenproblematiek het aantal inwoners dat schuldhulpverlening krijgt niet hoger is dan het aantal in 2016.

Wij blijven fors inzetten op:

  1. het voorkomen van wachttijden en transparantie over doorlooptijden;
  2. de zelfredzaamheid en situaties waarbij kinderen zijn betrokken;
  3. de inzet op vroegtijdig signaleren van risicovolle schuldsituaties, waardoor deze niet onnodig escaleren;
  4. rechtstreeks betalen van huur, water energie en zorgkosten voor uitkeringsgerechtigden (als onderdeel van de uitkering) tenzij de uitkeringsgerechtigde daartegen bezwaar maakt;
  5. vroege signalering (om erger te voorkomen);
  6. indien het budget dit toelaat innovatiekeuzes maken zoals extra ondersteuning voor specifieke doelgroepen binnen de geestelijke gezondheidszorg (licht verstandelijke gehandicapten, laaggeletterden, jongeren en zelfstandigen), het geven van budgetvoorlichting bij start van een uitkeringstraject of het vergroten van de financiële bewustwording van kinderen en jongeren.In samenwerking met het onderwijs de noodzaak vaststellen of buiten het bestaande aanbod door bijvoorbeeld banken vanuit preventief oogpunt versterking gewenst is.

Wij doen dit onder andere door extra in te zetten op goede voorlichting, door waar nodig de interne werkprocessen nog verder toe te spitsen en door samenwerkingsafspraken te maken met algemeen maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk.