Kwetsbare jeugdigen

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het organiseren van alle vormen van jeugdhulp. Dat geldt vooral voor de uitvoering van justitiële zorg. Deze verantwoordelijkheid ligt ook bij andere organisaties zoals kinderbescherming en jeugdreclassering. Vanuit ieders taken zijn er informatiestromen, die moeten leiden tot  eenduidige afspraken over het uitwisselen van de informatie in de keten. Het doel is om de jeugdigen in kwetsbare situaties vroegtijdig te ondersteunen.

Deze groep jeugdigen heeft een grotere kans om – als er niet of te laat een risico is gesignaleerd – bij de jeugdreclassering en/of jeugdbescherming “terecht’ te komen. Hun kwetsbaarheid kan op diverse (leef)gebieden liggen zoals gezondheid, armoede, gezinssituatie etc. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft de gemeente een regisserende rol in het managen van informatie door en met alle relevante partners.

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Kinderen in uitkeringsgezinnen

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2,5

2,5

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

1,6

1,6

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar

9,0

9,0

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

0,5

0,5

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

0,3

0,3

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren