Startkwalificatie jongeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Jongeren met een diploma hebben meer kans op een baan. Tot hun 18e jaar zijn jongeren verplicht om een zogeheten startkwalificatie te halen. Dat is een diploma voor HAVO, VWO, MBO2 of een hoger niveau. Het halen van een startkwalificatie is niet voor iedereen weggelegd en ook de ontwikkeling verloopt niet voor ieder kind zonder problemen.

Eerder heeft de gemeenteraad de Visie Doorgaande Ontwikkelingslijn 0-27 jaar 2014-2017 vastgesteld. Deze luidt: `De gemeente Lingewaard en haar partners streven voor elk kind/jongeren van 0-27 jaar naar het realiseren van optimale ontwikkelingskansen en volwaardig participeren in onze maatschappij binnen zijn/haar mogelijkheden`.
Uit onderzoek is gebleken dat als we zo vroeg mogelijk starten met duurzaam investeren in (jonge) kinderen, dit er uiteindelijk voor zorgt dat:

  • ze met minder achterstand naar de basisschool gaan;
  • een startkwalificatie halen in het onderwijs;
  • op langere termijn minder afhankelijk zijn van sociale voorzieningen;
  • minder in aanraking komen met justitie en;
  • een hoger inkomen bereiken.

Investeren in het jonge kind verdient zich dus op de langere termijn dubbel en dwars terug. Daar zetten wij ook in 2017 op in.

Per 1 januari 2017 kennen wij geen gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk meer. Alle gesubsidieerde peu2terspeelzalen zijn dan omgevormd naar peuteropvang (kinderdagverblijf). Wij starten dan met de subsidiering van peuteropvang voor kinderen in een voorschoolse voorziening, voor ouders die geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag. Hierdoor wordt peuteropvang toegankelijk voor alle kinderen in Lingewaard en kunnen we nog meer inzetten op talentontwikkeling, preventie en het tijdig signaleren van (potentiële) problemen bij kinderen en daarop passende ondersteuning. De doelgroep voor een aanbod voorschoolse educatie breiden wij uit met kinderen met een ontwikkelingsachterstand, naast de kinderen met een taalachterstand.
Door de peuteropvang en voorschoolse educatie kan het aantal ondersteuningsvragen, waarbij een beroep wordt gedaan op (zeer) gespecialiseerde vormen van jeugdhulp (2e lijnsvoorzieningen) mogelijk worden teruggedrongen. De realisatie van steeds meer Integrale Kindcentra (IKC: Onderwijs, voorschoolse voorziening en BSO in één gebouw) in Lingewaard sluit hier goed op aan. Inmiddels zijn er al tien IKC’s, waarin verschillende organisaties met elkaar samenwerken.

In 2017 willen wij de samenwerking met de scholen en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs verbeteren. De aansluiting onderwijs-jeugd, zowel lokaal en (sub)regionaal, is in 2017 een belangrijk gespreksonderwerp.

Er komen steeds meer jonge statushouders naar onze gemeente (verspreid over de verschillende kernen), die zo snel mogelijk de Nederlandse taal moeten leren. Deze kinderen bezoeken nu een school (4-5 jarigen) of voorschoolse voorziening (0-4 jaar) in onze gemeente of gaan hiervoor naar een school in Arnhem (6-12 jarigen en 12+). Ook in 2017 monitoren wij deze aantallen/stromen en zullen waar nodig actie ondernemen, als dit een wijziging van ons huidige beleid vraagt.

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

0

0

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

25

25

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2

2

Achterstandsleerlingen

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

5,5

5,5

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren