Wegen

Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van een visuele weginspectie in 2016, wordt in de loop van het eerste kwartaal van 2017 een beheerplan opgesteld. Daarin zijn de wegvakken opgenomen waar in 2017 onderhoud gepleegd gaat worden aan asfalt – en elementverhardingen.

Er zal in 2017 weer een volledige inspectie plaatsvinden van alle civieltechnische kunstwerken. Dit dient dan als basis voor de meerjarenonderhoudsplanning die ook onderdeel uitmaakt van het beleidsplan. Naast regulier onderhoud wordt de houten brug tussen Meander en de Poeldrik in Bemmel vervangen.

Het straatmeubilair binnen de gemeente is zeer divers. Naast bankjes, tafels en prullenbakken beheert de gemeente tevens veel abri’s, fietsenstallingen en kilometers hekwerk en afzetpaaltjes .

Onder verkeersvoorzieningen vallen onder andere verkeers- en straatnaamborden, verkeersregelinstallaties en bewegwijzering. Afgelopen jaar is de verkeersregelinstallatie op de Nielant vervangen. In 2017 wordt een begin gemaakt met het administratief op orde brengen van de ontbrekende verkeersbesluiten.