2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

7. Verbonden partijen

In opvolging van wat is opgenomen in de nota verbonden partijen dient in de p&c-cyclus te worden gerapporteerd over de verbonden partijen die zijn ingedeeld in toezichtarrangement 3 ‘groot belang’. Er is gekozen dit te doen in deze paragraaf in tegenstelling tot in de paragraaf verbonden partijen. De verbonden partijen die in deze categorie vallen zijn Presikhaaf Bedrijven, Bergerden en de ODRA. De in 2016 opgerichte BVO Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen is conform de Nota VP, vooralsnog ook ingedeeld in toezichtarrangement 3 (zie paragraaf 5.6 Verbonden partijen).

Het risico van Presikhaaf Bedrijven is opgenomen in de benodigde weerstandscapaciteit en is toegelicht in paragraaf 4.3. Het risico ten aanzien van Bergerden is reeds verwerkt in de Jaarrekening 2015 en zodoende niet langer als risico opgenomen in deze paragraaf.

Volgens de Nota VP is de ODRA opgenomen in de toezichtarrangement 3. Gezien het geringe financiële en bestuurlijke risico is het voorstel om bij de actualisatie van de nota VP in 2017 de ODRA naar toezichtarrangement 2 te verplaatsen.

In 2016 is de BVO Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen opgericht. Dit betreft een uitvoeringsorganisatie waarin Lingewaard participeert. Nieuw opgerichte verbonden partijen brengen altijd een risico met zich mee omdat nog niet bekend is hoe deze zich gaan ontwikkelen. Vandaar dat deze het eerste jaar altijd ondergebracht worden in toezichtcategorie 3.