Lanschapsontwikkelingsplan

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zetten in op het behouden en versterken van het landschap met zijn diversiteit aan gebieden en structuren en elementen met een rijke cultuurhistorie. Het Lingewaardse landschap is grofweg in te delen in drie gebieden, namelijk de buitendijkse uiterwaarden, de binnendijkse oeverwallen en de kommen. Zij vormen in samenhang met elkaar de hoofdstructuur van het landschap. Door de landschappelijke verschillen tussen kommen, oeverwallen en uiterwaarden te vergroten en de eenheid in deze specifieke gebieden te versterken, wordt het landschap meer divers en beter leesbaar. Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft richting aan het versterken van deze verschillen. Streven is elk jaar een project uit de geactualiseerde maatregelenlijst horend bij het landschapsontwikkelingsplan uit te voeren. In 2017 zal het volgend project in de maatregelenlijst worden opgepakt, namelijk het tot uitvoering brengen van het project ‘Karakteristieke landschapselementen’. Dit project betreft een subsidieproject gericht op de aanplant van beplantingselementen.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Landschapsprojecten voortkomend uit de maatregelenlijst LOP

Aantal uitgevoerde projecten, opgenomen in maatregelenlijst
Landschapsontwikkelingsplan (2013)

1

4