Kerngegevens

Kerngegevens

SOCIALE STRUCTUUR

2014

2015

2016*

2017

2018

2019

2020

Aantal inwoners per 1 januari

45.776

45.789

45.937

46.150

46.400

46.525

46.825

Aantal inwoners naar leeftijd

0  t/m  4 jaar

2.349

2.255

2.206

2.160

2.115

2.063

2.019

5  t/m 19 jaar

8.688

8.669

8. 669

8.681

8.700

8.695

8.722

20 t/m 64 jaar

26.788

26.489

26.324

26.194

26.083

25.899

25.812

65 jaar en ouder

7.951

8.376

8.736

9.111

9.497

9.859

10.262

Aantal personen met een

uitkering: (WWB-IOAW-IOAZ)

440

452

450

466

480

494

508

Leerlingen per 1 oktober

- basisonderwijs

4.524

4.324

4.243

4.147

4.025

3.923

3.826

- speciaal basisonderwijs

232

218

196

222

216

210

207

- voortgezet onderwijs

2.617

2.632

2.637

2.610

2.593

2.524

2.460

- speciaal voortgezet onderwijs

66

67

86

80

83

83

79

Totaal leerlingen

7.439

7.241

7.162

7.059

6.917

6.740

6.572

 FYSIEKE STRUCTUUR

2014

2015

2016*

2017

2018

2019

2020

Oppervlakte gemeente in ha.

6.918

6.918

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

Waarvan

-binnenwater

703

718

718

718

718

718

718

-historische stads- en dorpskern

5

5

5

5

5

5

5

Openbaar groen in ha
(excl. water en bermen)

225

228

245

246

248

250

252

Lengte van riolering in km

427

431

398**

399

400

401

402

Lengte van wegen in km

367

369

340***

341

342

343

344

Woonruimten per 1 januari

19.285

19.217

19.432

19.570

19.736

19.811

20.005

Gem.aantal inwoners per woning

2,37

2,38

2,36

2,36

2,35

2,35

2,34

*  In de programmabegroting 2016 zijn de begrote cijfers opgenomen en in deze kolom staan de werkelijke cijfers voor 2016. Dit verklaart eventuele verschillen met de cijfers in de programmabegroting 2016.
** Vanaf 2016 zijn alleen de wegen in eigen beheer opgenomen.
*** Alle leidingen zijn recent geregistreerd in de beheersoftware. Het verschil tussen 2016 en 2017 kan door het volgende verklaard worden: De duikers waarbij de gemeente beheerder is, maar geen eigenaar, zijn niet meer opgenomen in het areaal en de buizen met een diameter kleiner dan 250 mm zijn aangemerkt als huisaansluitingsleidingen en niet meer als riool.