1. Deelname aan de samenleving

Wat willen we bereiken?

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe

Met de invoering van de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet zijn de taken van gemeenten in het zogenoemde Sociaal Domein fors uitgebreid. Dit  maakt het mogelijk echt werk te maken van de doelstellingen in dit brede domein.
De decentralisaties zijn in Lingewaard ingevoerd met de focus op de integrale benadering en de combinaties van wonen, werk en inkomen, welzijn en zorg. De reeds ingezette beleidslijnen en uitgangspunten binnen het Sociaal Domein krijgen nu steeds meer vorm en kunnen concreter worden uitgewerkt ter voorbereiding op de fase van transitie naar transformatie. Het vertrekpunt is wat inwoners willen, nodig hebben en hoe iedereen (gemeente, inwoners, partners) zijn rol daarin pakt. Samenwerking met partners in het sociaal domein, denk aan SWL, MEE, Rijnstad, SNL enzovoort, is daarbij onontbeerlijk.

Hoofddoel is om in Lingewaard samen met inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente te bouwen aan een samenleving waarin iedereen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Daarmee creëren wij een aantrekkelijk sociaal leefklimaat waarin iedereen kan meedoen, waar voor iedereen plaats is en waar iedereen oog heeft voor een ander.
Dit betekent dat we willen bereiken dat:

 • Alle inwoners kunnen participeren in de samenleving
 • De jeugd zoveel mogelijk probleemloos kan opgroeien
 • Inwoners bereid zijn vrijwilligerswerk te doen
 • De vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning in alle dorpen en wijken een plek heeft gekregen
 • Inwoners een gezond leven leiden
 • Mensen naar vermogen betaalde arbeid verrichten
 • De boodschap van “eigen kracht” en medeverantwoordelijkheid helder overkomt en leidt tot ander gedrag
 • De gemeente meedenkt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties

Wij sturen op de beleidsdoelen, zoals vastgelegd in het nieuwe Integraal Beleidsplan Sociaal Domein en de nog op te stellen uitvoeringsplannen en programmalijnen. Ook is het mogelijk per onderwerp of doelgroep te bepalen welk aspect prioriteit heeft. Daarvoor is er in 2017 een integraal beleidsplan voor het Sociale Domein beschikbaar met daarin in elk geval de volgende programmalijnen.

 • Preventie en verschuiving van zorg van de 2e naar de 1e en de 0e lijn
 • Gebiedsgerichte aanpak
 • De andere rol van de gemeentelijke overheid en de eigen kracht, de zelfregie en de initiatieven vanuit de samenleving

“Lokaal wat kan, regionaal wat moet” is een belangrijk uitgangspunt voor ons. Dat neemt niet weg dat op een aantal terreinen samengewerkt zal worden met andere gemeenten, omdat dat wettelijk moet of omdat dit gewenst is uit oogpunt van efficiency of kwaliteit. Tegen deze achtergrond is er vanaf 2017 een eenvoudige modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) voor de regio Centraal Gelderland.

De eerste module van deze MGR betreft de inkoop vanaf 2017. Dit gebeurt in de vorm van het Interactief Aanbestedings Systeem (IAS). De meerwaarde voor de jeugdhulpvoorzieningen en de Wmo is het volume en diversiteit van het aantal aanbieders waardoor er meer maatwerk geleverd kan worden.

Hetzelfde geldt ook voor de “centrumtaken”. Daar wordt gestuurd op de afstemming tussen de lokale vormen van ondersteuning en de meer specialistische ondersteuning.

Beleidsdoelen en prestaties