Belangrijke wijzigingen

Inleiding

Na de jaarstukken 2015 wordt nu ook de begroting 2017 met een aparte website, het zogenaamde Financiële Portaal, volledig digitaal ontsloten. In 2017 zullen daar nog de tussentijdse rapportages en zo mogelijk ook de kadernota aan worden toegevoegd. Eind 2017 zijn dan alle planning & control-documenten voor iedereen via één kanaal digitaal beschikbaar.

De begroting 2017 is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Het betreft:

interne wijzigingen

  • aanpassing programma-indeling
  • verwerken financiële consequenties wijzigingen meerjarenbegroting
  • overzicht personele inzet

externe factoren (vernieuwing BBV)

  • taakvelden en indicatoren
  • notitie overhead
  • notitie rente

De vernieuwing van het BBV heeft een behoorlijk grote impact op de begroting vanaf 2017. Voor de vergelijkbaarheid met de cijfers van volgende jaren is ervoor gekozen om alle vernieuwingen bij de begroting 2017 in te voeren, ook degene die pas in 2018 verplicht zijn.
De implementatie van taakvelden en indicatoren en een gewijzigde verantwoording van de overhead hebben geen financiële consequenties. De uitvoering van de notitie rente heeft dat wel.

De financiële gevolgen worden bij de financiële positie nader toegelicht.