Belangrijke wijzigingen

Financiële wijzigingen

In de financiële positie informeren wij u over de wijzigingen in het saldo van de meerjarenbegroting 2017-2020 die zich tussen de behandeling van kadernota en meicirculaire en deze begroting hebben voorgedaan. Het betreft de verdeling van het gemeentefonds voor het subcluster VHROSV, de bijstelling van de OZB en de gevolgen van de notities rente en grondexploitaties.  Deze wijzigingen zijn volledig verwerkt in de tabellen “Wat mag het kosten?”.
Vervolgens zijn er enkele posten nieuw beleid opgenomen. Het positieve saldo van de meerjarenbegroting wordt hieronder weergegeven.

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

Saldo meerjarenbegroting 2017-2020

203.100

280.530

88.190

799.390