5. Wonen

Wat willen we bereiken?

Voor iedereen een kwalitatief goede en betaalbare woning op een goede plaats

Wij nemen de Nota Wonen als uitgangspunt voor de te bereiken doelen op het terrein van wonen. Bij de totstandkoming van deze nota zijn verschillende partijen nauw betrokken zoals de woningcorporaties, huurdersorganisaties, marktpartijen,  zorg- en welzijnsinstellingen. Realisering en uitvoering zal ook met deze partijen dienen te gebeuren. De gemeente Lingewaard wil haar inwoners de kans geven binnen de gemeente een wooncarrière te doorlopen. Ze ziet het als haar taak om naar vermogen al haar inwoners passend en goed te huisvesten in een aantrekkelijk woonmilieu. Passend huisvesten houdt in dat het woningaanbod is afgestemd op de financiële mogelijkheden die mensen hebben, goede huisvesting betekent dat ook in het betaalbare segment  sprake is van een goede kwaliteit en toekomstwaarde van de woningen.

Wat betreft de aantallen te bouwen woningen voorzien wij in de lokale en een deel van de regionale behoefte. Hierbij sluiten we aan bij de regionale afspraken die gemaakt worden om de woningbouwprogrammering op elkaar af te stemmen. De planning tot 2020 is om jaarlijks ruim 140 woningen te bouwen. Dit zal met name in Huissen en iets mindere mate in Bemmel plaatsvinden. Maar ook in de kleinere kernen gaan we bouwen. Dit is belangrijk voor onder andere de leefbaarheid van de kleine kernen. Woningbouw  vindt plaats op kleine inbreidingslocaties en op locaties waar herontwikkeling en functieverandering plaatsvindt. Waar planologisch geen inbreidingsruimte is zal bekeken worden of uitbreiding mogelijk is.  Daarnaast stellen wij eisen aan de woningbouw op het gebied van kwaliteit en toekomstwaarde. Waar mogelijk en noodzakelijk zal levensloopbestendig worden gebouwd. Voor de bestaande woningvoorraad is uitgangspunt van ons beleid dat ook deze woningen in de toekomst voldoende in trek blijven en kunnen voorzien in de woningbehoefte. Wij zetten in op een sluitend netwerk van wonen, zorg en welzijn, waardoor ouderen en mensen met een functiebeperking zoveel en zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Naast het bevorderen van diversiteit in het aanbod en toekomstbestendig bouwen zetten wij in op het aantrekkelijker maken van de woonomgeving.

Beleidsdoelen en prestaties