5.1.1 Aanleg groen en speelruimtes

Wat gaan we daarvoor doen?

In wijken waar nieuwbouw plaats vindt, maakt de aanleg van groen en speelruimte onderdeel uit van de prestatieafspraken die gemaakt worden met de ontwikkelaars. Binnen het huidige speelareaal zijn er voldoende speelvoorzieningen aanwezig voor de kinderen van de verschillende leeftijden. Verandering in samenstelling van de wijken, kan er voor zorgen dat de noodzaak van de speelvoorziening versterkt of verminderd wordt. Hier wordt dan actie op ondernomen. Op dit moment zijn er ook inwonersinitiatieven die samen met de gemeente speelvoorzieningen verder verbeteren.