Overhead

Om de gemeenteraad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is in het vernieuwde BBV bepaald dat in de begroting een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma’s zijn alleen nog die kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Onder de overhead worden alle kosten opgenomen die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Overhead (bedragen x € 1.000)

2017

Salarissen

18.992

Stagevergoeding en ondersteuning bedrijfsvoering

50

Opleiding 

328

Reis en verblijfkosten

67

Overige personeelslasten

73

Directe uren naar producten

-13.182

Totaal personeelslasten

6.328

Werkplaats en materieel openbare ruimte

164

Huisvesting

897

Informatievoorziening & automatisering

2.341

Facilitaire dienstverlening

454

Personeelsbeleid & -beheer

363

Totaal indirecte lasten

4.219

Bestuursondersteuning

744

Ondersteuning raad/commissies

52

Communicatie 

273

Promotie & representatie

189

Juridische kwaliteitszorg

357

Weerstandsvermogen & risico's

26

Begroting & verantwoording

388

Totaal overhead prestatiedoelen

2.029

Totaal Overhead

12.575