5. Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

De paragraaf Bedrijfsvoering gaat in op allerlei interne ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie, die erop gericht zijn een zo goed mogelijke dienstverlening aan de inwoners te verstrekken en een zorgvuldige besluitvorming te garanderen.

Het beleid van de gemeente wordt vooral vormgegeven binnen de programma’s. Om de ambities te realiseren is een organisatie nodig van mensen en middelen. De paragraaf bedrijfsvoering schetst de manier waarop de organisatie hieraan invulling geeft en welke instrumenten hiervoor nodig zijn. De uitgangspunten voor de inrichting en inzet van instrumenten zijn:

  • Doelmatig (efficiënt): de mate waarin de gewenste prestaties en maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen
  • Doeltreffend (effectief): de inspanningen en uitgaven dragen op een effectieve wijze bij aan de realisatie van de beoogde doelen
  • Rechtmatig: de doelen worden bereikt in overeenstemming met de wettelijke kaders

In 2015 is met behulp van het Overheidsontwikkel Model in kaart gebracht welke stappen gezet moeten worden om te ontwikkelen naar een procesgerichte organisatie, zodat deze in staat is de haar opgedragen taken adequaat aan te pakken. Dat houdt in dat de organisatie inwonersgericht, veerkrachtig en daadkrachtig is (missie). Deze ontwikkelpunten vormen samen het programma ‘Basis op orde’, met een geschatte doorlooptijd van vijf tot acht jaar. In paragraaf 5.D gaan we daar verder op in.