Wat gaan we er voor doen?

A. Strategisch personeelsbeleid

De vertaling van de bestuurlijke visie naar de organisatie luidt als volgt:

 • een moderne samenleving met respect voor traditionele waarden en omgangsvormen, vereist een organisatie die een afspiegeling is van de heersende culturele waarden en opvattingen binnen de lokale samenleving;
 • een gemeente, die ook op langere termijn zelfstandig wil blijven, vereist een organisatie die in staat is om de kerntaken van de gemeente zelf uit te voeren; uitbesteding van taken vindt alleen plaats wanneer dit leidt tot meer efficiency en niet ten koste gaat van het niveau van dienstverlening; de voorkeur gaat daarbij uit naar samenwerkingmet andere (buur)-gemeenten;
 • een zelfbewust schakelend bestuur tussen krachtige inwoners vereist een organisatie die open staat voor en ruimte geeft aan initiatieven vanuit de bevolking en beschikt over medewerkers die, gesteund door bestuur en management, zelf beslissingen en initiatieven kunnen nemen.

We ontwikkelen ons van een taakgerichte naar een procesgerichte organisatie waar de verantwoordelijkheid laag in de organisatie ligt. Medewerkers zullen steeds meer zelf aan het stuur staan en daadwerkelijk verantwoordelijkheid willen en moeten nemen: voor het realiseren van projecten en het dagelijkse werk, voor de samenwerking met collega’s en leidinggevende en voor de eigen loopbaan. Regelgeving wordt minder voorschrijvend, oude zekerheden verdwijnen en flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn noodzakelijk. Dat vraagt om versterking van het individu, teamwerk, werken aan de eigen vaardigheden en een open werkklimaat. Taakvolwassen medewerkers die werken volgens onze kerncompetenties: ondernemend, doelgericht, toegankelijk, deskundig, integer en gericht zijn op samenwerking.

Er dient continue afstemming plaats te vinden tussen de richting waarin de organisatie zich ontwikkelt en de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van het personeel (strategische personeelsplanning). In 2017 zal daarbij de focus liggen op kansen voor jongeren en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op een goede balans tussen structurele en tijdelijke inzet van personeel en op knelpunten samenhangend met het vergrijzende personeelsbestand. Daarnaast is het van belang om beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Goede management- en stuurinformatie is daarvoor essentieel.  

Onze doelstellingen zijn:

 • Een personeelsbestand afgestemd op de taak waarvoor de organisatie staat;
 • Flexibele, taakvolwassen medewerkers.

Specifieke voornemens:

 • Deelnemen aan regionaal traineeprogramma;
 • Verkennen mogelijkheden generatiepact;
 • Uitvoering geven aan de banenafspraak;
 • Herijken (proces)afspraken over de inhuur van personeel;
 • Verder digitaliseren personeelsgegevens en generen kengetallen en managementinformatie;
 • Monitoren kwaliteit gevoerde gesprekken binnen personele gesprekscyclus;
 • Reduceren en goede bewaking ziekteverzuim;
 • Uitvoeren medewerkersbelevingsonderzoek.

Prestaties

Naam verplichte indicator1

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Formatie

Aantal fte per 1000 inwoners

6,0

6,0

Personeelsbezetting

Aantal fte per 1000 inwoners

5,2

5,2

Apparaatskosten

De personele en materiële kosten verbonden aan het functioneren  van de organisatie per inwoner

€ 514

€ 514

Externe inhuur

Kosten inhuur als percentage van de totale loonsom

10%

10%

Overhead

Percentage van de totale lasten

12,5%

12,5%

Ziekteverzuim²

Verzuim als percentage van de totale personele bezetting

5,5%

4,5%

 1. De operationalisering van de indicatoren is  gebaseerd op de VNG-notitie ‘Definities beleidsindicatoren ‘bestuur en organisatie’.
 2. De indicator 'ziekteverzuim' is niet verplicht.

Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren