Financiële positie

Van Kadernota 2017 naar Begroting 2017

In dit hoofdstuk informeren wij u over de wijzigingen in het saldo van de meerjarenbegroting 2017-2020 die zich tussen de behandeling van kadernota en meicirculaire en deze begroting hebben voorgedaan. Uitgangspunt is dat de cijfers van de kadernota worden overgenomen in de begroting en zo min mogelijk muteren. De 2e tussentijdse rapportage 2016 is daarom niet in de begroting meegenomen.

De wijzigingen die wel zijn opgenomen hebben betrekking op:
A. bestaand beleid en vernieuwing BBV

  1. Groot onderhoud verdeelstelsel gemeentefonds en verdiepingsonderzoek cluster volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV);
  2. Ontwikkeling opbrengst OZB;
  3. Vernieuwing Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

B. nieuw beleid

  1. Rioolrecht en afvalstoffenheffing;
  2. Precariobelasting;
  3. Nieuwe voorstellen.

De financiële vertaling van deze wijzigingen is opgenomen in het financieel overzicht.