Van Kadernota 2017 naar Begroting 2017

5. Precariobelasting

De minister van BZK heeft besloten de precariobelasting voor nutsnetwerken af te schaffen. Precariobelasting voor terrassen en dergelijke blijft wel bestaan. Gemeenten krijgen de tijd om de precariobelasting voor nutsnetwerken te stoppen. Het kabinet heeft gekozen voor een overgangstermijn van 10 jaar zodat daarin de effecten kunnen worden opgevangen van inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze vorm van precariobelasting. Deze periode kan worden bekort bij een grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.

Precariobelasting op gasleidingen en leidingen boven de grond
In de begroting is structureel € 1,4 miljoen aan opbrengsten opgenomen. Vooralsnog gaan wij uit van de door het kabinet aangegeven overgangstermijn van 10 jaar. De komende jaren wordt 10%, 20%, 30% enz. oplopend tot 100% van de precariobelasting op gasleidingen en leidingen boven de grond gereserveerd. Daardoor vermindert de beschikbare financiële ruimte. De jaarlijkse reservering wordt toegevoegd aan de algemene reserve en kan desgewenst worden ingezet voor eenmalige zaken.

Precariobelasting op water- en elektriciteitsleidingen
In de begroting is € 2,6 miljoen aan opbrengsten opgenomen. Deze opbrengsten zijn niet structureel ingezet maar in afwachting van het antwoord op de vraag of dit juridische geoorloofd is gereserveerd.