Van Kadernota 2017 naar Begroting 2017

6. Nieuwe voorstellen

Noodlokalen basisschool in wijk Loovelden
De basisschool in de wijk Loovelden is uit zijn jasje gegroeid. Op korte termijn moeten 3 extra lokalen worden gerealiseerd om de leerlingen te kunnen huisvesten. Er zijn meerdere opties in beeld, zoals het hergebruik en daarmee opkappen van de basisschool De Zilverzwaan. Dit is een dure optie en hergebruik van dit gebouw betekent dat we de betreffende locatie niet kunnen herbestemmen. Een nadere optie is het plaatsen van een aantal noodlokalen in de wijk Loovelden. Hierover zijn we in overleg met een leverancier van noodlokalen en met Bouwfonds om te kijken waar er ruimte is voor het plaatsen van deze lokalen. Op basis van de thans beschikbare gegevens gaan wij ervan uit dat de kosten € 250.000 bedragen. De kapitaallasten zijn vanaf 2018 in de begroting opgenomen.

Gemeenschappelijke regeling onderwijszaken
Voor de gemeenschappelijke regeling onderwijszaken is in de begroting structureel € 2.600 meer nodig dan nu begroot. Hoewel dit een gering bedrag is hebben wij in het kader van transparantie gemeend dit expliciet zichtbaar te maken als een mutatie ten opzichte van de kadernota.

Integriteit
Onze doelstelling is het vergroten van het bewustzijn met betrekking tot integriteit. Op 30 augustus 2016 heeft het college besloten om in 2017 een traject te starten, met doorloop tot en met 2018, om integriteit binnen de gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie op een betere manier te borgen. Daarvoor wordt voorgesteld om in 2017 € 20.000 en in 2018 € 10.000 in de begroting op te nemen.

Dekking exploitatie uit algemene reserve ivm vervallen bespaarde rente Vitens
Per 1 januari 2006 zijn de preferente aandelen Vitens verkocht. De verkoop van de aandelen leverde in 2006 een winst op  van € 2.506.400 en leidde tot het vervallen van het jaarlijkse dividend. De raad heeft destijds besloten de derving van het dividend op te vangen door de winst in een reserve te storten en de bespaarde rente van deze reserve ten gunste te laten komen aan de exploitatie. Door de notitie rente  is de situatie veranderd. De bespaarde rente vervalt vanaf 2017. Omdat het de intentie was dat het oorspronkelijke bedrag aan dividend ten gunste van de exploitatie moest blijven, hebben we in deze begroting ervoor gekozen hetzelfde bedrag jaarlijks te onttrekken uit de reserve Vitens (nu onderdeel van de algemene reserve). Omdat dit een nieuwe situatie is, vragen we de raad om instemming om jaarlijks € 100.000 aan de algemene reserve te onttrekken ten gunste van de exploitatie.