Van Kadernota 2017 naar Begroting 2017

Financieel overzicht

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

Saldo kadernota 2017

139.500

143.500

108.900

734.400

Wijzigingen bestaand beleid en vernieuwing BBV

Gevolgen meicirculaire 2016

-147.000

-174.000

-260.000

43.000

1. Aanpassing verdeling cluster VHROSV

151.000

186.000

166.000

183.000

2. Ontwikkeling opbrengst OZB

100.000

100.000

100.000

100.000

3. Vernieuwing BBV

-102.880

126.120

225.120

108.120

Saldo begroting 2017

140.620

381.620

340.020

1.168.520

Wijzigingen nieuw beleid

4. Rioolrecht en afvalstoffenheffing

224.680

219.510

198.370

220.670

5. Precariobelasting

-139.600

-279.200

-418.800

-558.400

6. Nieuwe voorstellen

-22.600

-41.400

-31.400

-31.400

Saldo meerjarenbegroting 2017-2020

203.100

280.530

88.190

799.390

( - = Nadeel  /  + = Voordeel)