Begroting in hoofdlijnen

Voorwoord wethouder Financiën

Voor u ligt de begroting 2017 van de gemeente Lingewaard. Of stáát, moet ik eigenlijk zeggen. Want voor het eerst wordt de begroting digitaal ontsloten. Voorheen gebundeld in een dik boekwerk, nu overzichtelijk bij elkaar op één centrale plek op internet geven wij per programma aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. In de loop van 2017 worden daar nog de tussentijdse rapportages en zo mogelijk ook de kadernota aan toegevoegd. Zo zijn per eind 2017 alle planning & control-documenten voor iedereen via één kanaal digitaal beschikbaar.

De gemeente staat in 2017 voor een aantal grote uitdagingen. Zo wordt blijvend op goede wijze invulling gegeven aan de zorg, is er aandacht voor huisvesting -ook in de kleine kernen-, gaan we voor betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid, krijgt een aantal sportcomplexen een facelift, wordt de Gemeenschappelijke Regeling Bergerden zorgvuldig afgerond en bieden we aan minimaal 120 statushouders een fijn en veilig thuis in onze gemeente.

En dat alles zonder verhoging van de lasten. Lingewaard staat er na een aantal moeilijke jaren financieel namelijk weer goed voor; we hebben minder leningen, een grotere beschikbare algemene reserve en daardoor een betere weerstandscapaciteit. En dat willen we graag zo houden. Daarom gaan we verder op de ingeslagen weg: goed beleid, verstandige keuzes, betere dienstverlening en ruimte voor inwonersinitiatieven.

Helga Witjes
Wethouder Financiën