7. Grondbeleid

Visie op grondbeleid

In de paragraaf Grondbeleid wordt dieper ingegaan op het grondbeleid van de gemeente. De gemeente speelt een rol in het kopen en verkopen van gronden. Hiermee kan zij invloed uitoefenen op het gewenste gebruik van de grond. Soms lukt het niet om zelf grond uit te geven, omdat de grond bijvoorbeeld in handen is van een derde. De gemeente zoekt dan samenwerking met marktpartijen (aannemers, projectontwikkelaars).

Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen, zoals die zijn opgenomen in de begroting

Op 31 oktober 2013 heeft de gemeenteraad de Nota Grondbeleid 2013 gemeente Lingewaard vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad de kaders gesteld voor de uitvoering van het grondbeleid. In deze  nota is het grondbeleid als volgt gedefinieerd:

Grondbeleid is een doelgerichte overheidsinterventie in de grondmarkt. Door in de grondmarkt te interveniëren kan de overheid – in de meeste gevallen is dat de gemeente – het bereiken van haar eigen doelstellingen veilig stellen.

Uit deze definitie blijkt het karakter van grondbeleid als instrumenteel beleid dat faciliterend van aard is. Het faciliteert in feite het behalen van doelen uit andere beleidsvelden en dit op een zo efficiënt mogelijke manier. Deze doelen zijn uitgewerkt in de in deze begroting opgenomen doelenbomen voor de verschillende programma’s. Het betreft voornamelijk de programma’s:

  • 2 Bereikbaarheid en mobiliteit;
  • 3 Bedrijvigheid;
  • 4 Stad, dorp en landschap;
  • 5 Wonen;
  • 6 Klimaat & Duurzaamheid.