6. Verbonden partijen

Verenigingen en deelnemingen

De gemeente participeert naast de bovenstaande gemeenschappelijke regelingen nog in een aantal verenigingen. Gezien de genoemde criteria kunnen deze niet aangemerkt worden als een “Verbonden Partij”.
Het gaat dan om:

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Lingewaard is, zoals alle andere gemeenten in Nederland, lid van de VNG. Via het college van Burgemeester en Wethouders zijn wij vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering van de VNG. Voor 2017 is de bijdrage aan de VNG geraamd op € 59.000. Daarnaast zijn we ook lid van de afdeling Gelderland van de VNG. De contributie hiervoor bedraagt circa € 2.300.

De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Dit is een overleg platform van gemeenten die aan de grote rivieren in Nederland liggen. We zijn in deze vereniging vertegenwoordigd door wethouder T. Peren. De contributie 2017 is geraamd op € 1.850.

Rijn 6
Dit is een samenwerkingsverband met de gemeenten Arnhem, Overbetuwe en Rheden en de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland. De samenwerking betreft de afvalwaterketen (dus met name riolering). In april 2013 is een samenwerkingsovereenkomst getekend (bestuurlijk). In deze overeenkomst is geregeld op welke wijze er samengewerkt gaat worden. De samenwerkingsagenda maakt deel uit van de overeenkomst.

Platform NUVAL
De gemeente neemt tenslotte ook deel aan het platform NUVAL. Dit is een samenwerkingsverband van gemeentelijke aandeelhouders van Vitens en Alliander. Van deze laatste is de gemeente overigens geen aandeelhouders. De bijdrage voor dit platform bedraagt € 458 per jaar.