6. Verbonden partijen

Algemeen

Risicomanagement
Per verbonden partij wordt bezien hoeveel bestuurlijk (inhoudelijk) en financieel belang er is en hoeveel risico er wordt gelopen. Op basis van de beide analyses wordt de verbonden partij geplaatst in één van de in de Nota Verbonden Partijen opgenomen toezicht arrangementen.
Risicomanagement wordt in het kader van verbonden partijen gedefinieerd als: een risico-inventarisatie en risicowaardering gecompleteerd met een overzicht van bijbehorende beheersmaatregelen per verbonden partij. In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ wordt hier nader op ingegaan.

Beleidsvoornemens 2017
In de eerste plaats vergt de opheffing van de gemeenschappelijke regelingen Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Bergerden en de transformatie van Presikhaaf bedrijven in 2017 de nodige aandacht. Daarnaast willen we in 2017 de regelingen VGGM (gezondheidsdeel) en het GO Arnhem Nijmegen evalueren. We zullen hiervoor het initiatief nemen en ons inspannen de andere in deze regelingen deelnemende gemeenten hierbij te betrekken. De in 2016 opgerichte BVO Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen en de nog op te richten MGR Sociaal Domein regio Arnhem worden, conform de Nota VP, vooralsnog ingedeeld in toezichtarrangement 3. Ten slotte zal de Nota Verbonden Partijen voor de eerste keer worden geactualiseerd. Voor de specifieke ontwikkelingen per Verbonden Partij verwijzen we naar het 'Overzicht van de verbonden partijen'.