3. Bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

Economisch en maatschappelijk profijt van bedrijvigheid

In maart 2016 heeft de gemeenteraad een nieuw economisch beleidsplan en een actieplan (2016-2017) vastgesteld. De hoofddoelstelling van het economisch beleid is het behouden en waar mogelijk versterken van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Lingewaard, en – waar mogelijk – het ondersteunen dat in regionaal verband zoveel mogelijk Lingewaarders aan het werk komen.  De economische groei  zal in zijn algemeenheid gericht worden op alle economische sectoren. Meer specifiek krijgen drie speerpuntsectoren aandacht, namelijk de glastuinbouw/agribusiness, de vrijetijdseconomie en de logistiek. De slaagkansen van startende ondernemers en ZZP-ers willen we bevorderden. De energietransitie wordt gestimuleerd door grotere inzet van hernieuwbare brandstoffen, grotere inzet van biomassa en energiebesparing bij bedrijven. De gemeentelijke dienstverlening en de samenwerking met bedrijfsleven en intermediaire organisaties zal verder geoptimaliseerd worden.

Beleidsdoelen en prestaties