3.2.2 Uitbreiden en verbeteren vestigingsmogelijkheden (aanbod/diversiteit bedrijfskavels)

Wat gaan we daarvoor doen?

Het Regionale Programma Werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en grootschalige/perifere detailhandel) zal naar verwachting maart/april 2017 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Regionaal wordt een overaanbod van bedrijventerreinen geconstateerd. De provincie Gelderland en de regio willen dit overaanbod terugdringen.
De eventuele ombestemming van het voormalige veilingterrein en een herstructurering/uitbreiding van het Looveer evenals een (eventuele her)programmering van bestaande bedrijventerreinen en perifere detailhandelslocaties vormen belangrijke discussiepunten.

De belangstelling voor bedrijfskavels trekt aan. De verwachting is dat deze belangstelling zich in 2017 zal voortzetten en tot meer verkopen zal leiden. Er is een relatief groot aanbod aan bedrijfskavels. Naast kavels op het Agropark II, Pannenhuis II en Houtakker II zijn er particuliere kavels beschikbaar op bestaande bedrijventerreinen, zoals op het voormalige veilingterrein. Potentiële kopers hebben daardoor veel keus. Via een stimulerend verkoopbeleid wordt actiever en gerichter geacquireerd. Het beleid is niet langer gericht op uitbreiden van bedrijventerreinen maar meer op het verbeteren van bestaand aanbod. Waar mogelijk zullen initiatieven worden genomen om in samenwerking met externe partijen te bevorderen dat bestaande verouderde bedrijventerreinen of delen daarvan worden gerevitaliseerd. Indien mogelijk worden particuliere initiatieven daartoe gefaciliteerd.

Prestaties

Naam Indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Vestigingen van bedrijven

Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64jr

3

5

Functiemenging*

Het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.

40 - 45%

40- 45%

Bruto gemeentelijk product**

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

100

100

* De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
** Het BGP is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in de gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting ( <100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd. De verhouding in 2013 was 111.