Taakveldenbegroting

In het vernieuwde BBV is bepaald dat het college de begroting (en jaarrekening) opstelt aan de hand van bij ministeriële regeling vast te stellen taakvelden. Een taakveld is een eenheid waarin de programma's worden onderverdeeld. Hieruit vloeit voort dat in de begroting een totaaloverzicht moet worden opgenomen met de geraamde baten en lasten per taakveld. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting en de uitoefening van de autorisatiebevoegdheid van de gemeenteraad.

Taakveldenbegroting 2017
Nr.DoelBegroot lastenBegroot batenBegroot saldo
01Bestuur2.230.99202.230.992
02Burgerzaken1.126.250-769.350356.900
03Beheer overige gebouwen en gronden1.091.940-30.7201.061.220
04Overhead12.581.032-5.77512.575.257
05Treasury7.851.429-8.281.494-430.065
061OZB woningen388.400-8.630.700-8.242.300
062OZB niet-woningen0-2.254.400-2.254.400
064Belastingen overig232.293-4.346.167-4.113.874
07Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds0-53.317.775-53.317.775
08Overige baten en lasten3.187.809-4.9153.182.894
Totaal Bestuur en ondersteuning28.690.145-77.641.296-48.951.151
11Crisisbeheersing en brandweer2.373.17302.373.173
12Openbare orde en veiligheid807.1150807.115
Totaal Veiligheid3.180.28903.180.289
61Samenkracht en burgerparticipatie4.209.584-284.8793.924.705
62Wijkteams346.0000346.000
63Inkomensregelingen9.337.578-7.528.2571.809.321
64Begeleide participatie5.841.56905.841.569
65Arbeidsparticipatie920.910-20.000900.910
66Maatwerkvoorzieningen (WMO)8.300.266-893.6407.406.626
671Maatwerkdienstverlening 18+1.073.63701.073.637
672Maatwerkdienstverlening 18-5.752.60005.752.600
682Geëscaleerde zorg 18-1.183.50001.183.500
Totaal Sociaal domein36.965.644-8.726.77628.238.868
21Verkeer en vervoer5.342.725-143.4005.199.325
22Parkeren37.246037.246
25Openbaar vervoer22.619022.619
Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat5.402.590-143.4005.259.190
51Sportbeleid en activering620.6070620.607
52Sportaccomodaties3.121.255-293.4262.827.829
53Cult.-presentatie, -productie en -partic318.162-1.700316.462
55Cultureel erfgoed301.240-400300.840
56Media715.927-6.300709.627
57Openbaar groen en (openlucht)recreatie3.479.221-213.6793.265.542
Totaal Sport, cultuur en recreatie8.556.412-515.5058.040.907
31Economische ontwikkeling2.32002.320
32Fysieke bedrijfsinfrastructuur1.324.994-1.365.732-40.738
33Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen102.318-20.00082.318
34Economische promotie561.727-283.300278.427
Totaal Economie1.991.359-1.669.032322.327
41Openbaar basisonderwijs60.877060.877
42Onderwijshuisvesting1.793.05801.793.058
43Onderwijsbeleid en leerlingzaken2.180.163-56.1672.123.996
Totaal Onderwijs4.034.098-56.1673.977.931
71Volksgezondheid1.453.98001.453.980
72Riolering3.827.329-4.884.017-1.056.688
73Afval2.888.221-3.813.590-925.369
74Milieubeheer1.342.040-6.3001.335.740
75Begraafplaatsen en crematoria253.366-200.00053.366
Totaal Volksgezondheid en milieu9.764.935-8.903.907861.028
81Ruimtelijke ordening2.440.720-1.854.294586.426
82Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)463.542-426.72436.818
83Wonen en bouwen1.833.816-1.053.592780.224
Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing4.738.077-3.334.6101.403.467
Saldo103.323.549-100.990.6932.332.856
Mutaties reserves1.341.868-3.815.344-2.473.476
Saldo taakveldenbegroting 2017104.665.417-104.806.037-140.620