Waar zetten we in 2017 op in?

Algemeen

Zoals in de Kadernota van eerder dit jaar aangegeven zijn wij op dit moment -halverwege de bestuursperiode- goed op weg met het realiseren van de speerpunten uit het coalitieprogramma. Slechts één op de tien actiepunten wordt niet gehaald of wordt bijgesteld. De rest is afgerond of wordt nu of binnenkort aangepakt. Dit is een tussenstand waar wij trots op zijn.

Eén van de speerpunten in het coalitieprogramma was de aanpak van drie sociaal culturele centra. In 2015 kwam de renovatie van Providentia in Gendt gereed, in 2016 zijn de werkzaamheden voor de vernieuwing van de Kinkel in Bemmel en het Stadhues in Huissen gestart. Deze worden in 2017 afgerond. In het Stadhues in Huissen worden tijdelijke zorg- en huurappartementen gerealiseerd in combinatie met sociaal culturele voorzieningen. Na 2018 worden de zorgappartementen omgebouwd naar huurwoningen en wordt het Stadhues ingericht als sociaal cultureel centrum.

In 2015 is een start gemaakt met het project Ruimte voor inwonersinitiatieven (voorheen Overheidsparticipatie); wij willen meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners. De afgelopen periode hebben wij hiermee ervaringen opgedaan. Er zijn al mooie resultaten bereikt. Zo zijn er bijvoorbeeld dorpscontactpersonen aan het werk, zijn er dorpsontwikkelplannen in ontwikkeling en voeren inwoners op een aantal plekken zelf het onderhoud van openbaar groen, boomgaarden en speeltuinen uit. Deze voorbeelden tonen dat onze aanpak aansluit op een behoefte van inwoners, organisaties en bedrijven in Lingewaard met een creatieve geest en de wil om de handen uit de mouwen te steken. Naast de initiatieven die inwoners zelf naar voren brengen, probeert de gemeente bij diverse projecten het initiatief meer dan voorheen aan inwoners te laten. Hierdoor ontstaan mooie dingen bij bijvoorbeeld de herinrichting van De Markt in Huissen en de Plakselaan in Bemmel en de aanstaande revitalisering van de Zilverkamp in Huissen.

De transformatie van het sociaal domein is in Lingewaard goed ingezet. Maar we zijn er nog niet. Wij zien de decentralisaties van de nieuwe taken in de WMO, Jeugd en Participatiewet namelijk als kans om de verschillende soorten van ondersteuning beter met elkaar te verbinden. Alleen dan krijgen inwoners met ondersteuningsvragen betere ondersteuning bij hun zelfstandig functioneren en het deelnemen aan de samenleving. Daarom zoeken we nauwe afstemming en samenwerking met aanverwante beleidsterreinen, zoals Sport, Cultuur, Onderwijs, Bibliotheek, Educatie, Vluchtelingenwerk, Wonen, Economie, Veiligheid, Publieke Gezondheid en Accommodatie. Vormden 2014, 2015 en 2016 nog ‘overgangsjaren’, in 2017 moet de gewenste transformatie binnen het sociaal domein -van de intensieve en duurdere 2e lijnszorg naar een versterkt aanbod in de 1e en 0e lijn- definitief vorm krijgen. Dit betekent dat wij extra gaan inzetten op het eerder signaleren van risico’s en het sneller inzetten van lichtere zorg. Hiervoor zal de gemeentelijke preventie op alle niveaus worden versterkt.

Een evenwichtig financieel beleid was eveneens één van de speerpunten in het coalitieprogramma. De sluitende meerjarenbegroting -zonder verhoging van de lokale lasten- wijst op een gezonde financiële situatie. Alle voorstellen uit de kadernota zijn in de begroting opgenomen, waardoor het niet nodig is scenario's voor het maken van keuzes op te nemen. Doordat de algemene reserve niet langer is beklemd, is de beschikbare weerstandscapaciteit sterk verbeterd. Dat betekent niet dat we veel meer willen gaan investeren; de leningenportefeuille, die de laatste jaren sterk is gedaald, willen we namelijk niet laten oplopen. In het meerjarenperspectief is ook rekening gehouden met de afbouw van de precario-opbrengsten over tien jaar. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van Bergerden ook al gedeeltelijk in de cijfers verwerkt.