Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

 ( bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

2017

2016*

OZB (groei + index)

10.885

10.630

Gemeentefonds (Algemene uitkering)

34.311

34.441

Uitkering deelfonds sociaal domein

19.007

19.065

Dividenden

107

107

Bespaarde rente reserves/ voorzieningen

0

2.200

Precariorechten

4.063

4.063

Reservering precariorechten

- 2.667

- 2.667

Overige algemene dekkingsmiddelen

315

312

Totaal algemene dekkingsmiddelen

66.021

68.151

* Begroting 2016 na wijzigingen (exclusief eventuele mutaties uit de tussentijdse rapportages 2016 die bij het opstellen van de programmabegroting 2017 nog niet door de raad zijn vastgesteld) en inclusief meicirculaire.

OZB
In paragraaf 5.1 ‘Lokale heffingen’ is een specificatie van de onroerende zaakbelasting opgenomen en zijn de ontwikkelingen toegelicht. Verwezen wordt dan ook naar genoemde paragraaf.

Gemeentefonds (algemene uitkering)
Het deelfonds voor de decentralisaties is niet meer verplicht besteedbaar aan de decentralisaties. Daarom wordt het beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel. Wel is de afspraak met de raad gemaakt om de middelen in het sociaal domein ook voor dit doel te reserveren. De in de tabel opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2016. De effecten van de septembercirculaire zijn niet in deze begroting opgenomen. De septembercirculaire verschijnt op of kort na Prinsjesdag.
De afname in 2017 ten opzichte van 2016 wordt vooral veroorzaakt door de korting in verband met de verhoogde asielinstroom. Hiervoor zijn we bij de meicirculaire 2016 al wel gekort, maar de vergoeding die we gaan krijgen voor de plaatsing van statushouders is nu nog niet bekend. Waarschijnlijk zal dit bedrag ongeveer gelijk zijn aan de korting. De verwachting is dat hier in de septembercirculaire meer duidelijkheid over zal komen.

Dividenden
De gemeente Lingewaard ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit BNG € 11.000 en Vitens € 96.000.

Bespaarde rente reserves/voorzieningen
Bij de wijzigingen van het BBV en de invoering van de Vennootschapsbelasting voor de lagere overheden is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. Hoe met de rente moet worden omgegaan staat in de notitie grondexploitatie en de notitie rente. Beide notities hebben tot doel de transparantie en daarmee de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. Doel van de notitie rente is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente en stimuleren dat de (verwachte) werkelijke rentelasten worden opgenomen in begroting en jaarstukken. De commissie BBV adviseert vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie geen rentevergoeding meer over het eigen vermogen en de voorzieningen te berekenen en niet meer door te belasten aan de taakvelden. Alleen de werkelijke rentelasten worden in de begroting verantwoord. Daarmee wordt de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten vergroot en is ook geen sprake meer van een beklemde algemene reserve. Immers, die beklemming was nodig omdat een deel van de rente ten gunste van de exploitatie kwam. De jaarlijkse storting van de bespaarde rente in de algemene reserve van € 1.260.000 komt hiermee te vervallen. De in de begroting 2016 genomen maatregelen, om het weerstandsvermogen te vergroten door de beklemming van een deel van de algemene reserve op te heffen, zijn niet meer nodig. De hiervoor gereserveerde budgetten kunnen vrijvallen.

Precariorechten
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van nutsnetwerken in en boven openbare gemeentegrond en is ingevoerd per 1 juli 2014. De minister van BZK heeft besloten de precariobelasting voor nutsnetwerken af te schaffen. Precariobelasting voor terrassen en dergelijke blijft wel bestaan. Gemeenten krijgen de tijd om de precariobelasting voor nutsnetwerken te stoppen. Het kabinet heeft gekozen voor een overgangstermijn van 10 jaar zodat daarin de effecten kunnen worden opgevangen van inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze vorm van precariobelasting. Deze periode kan worden bekort bij een grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.
Vanaf 2016 ontvangen we jaarlijks € 2,6 miljoen precariobelasting op water- en electriciteitsleidingen. Deze opbrengsten zijn niet structureel ingezet maar in afwachting van het antwoord op de vraag of dit juridische geoorloofd is, gereserveerd.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft de opbrengsten van de hondenbelasting € 222.000 en de toeristenbelasting € 92.800.
De reclamebelasting wordt niet meegenomen als algemeen dekkingsmiddel omdat bij de instelling van het ondernemersfonds is afgesproken dat de netto-opbrengst van de reclamebelasting rechtstreeks beschikbaar wordt gesteld aan het ondernemersfonds.

Onvoorzien

Lingewaard had als beleid om voor onvoorziene uitgaven jaarlijks € 100.000 op te nemen in de begroting. Bij de Kadernota 2010 is dit bedrag, als onderdeel van de te realiseren bezuinigingen, verlaagd tot nihil.  
In de programmabegroting 2016 is voorgesteld om ten laste van de extra opbrengsten precariobelasting opnieuw een post onvoorzien op te nemen van € 100.000. Aangezien er nog geen zekerheid over bestaat of dit juridisch geoorloofd is, zijn voorlopig deze opbrengsten gereserveerd en is de post onvoorzien nog altijd nul.