8. Inwoner en bestuur

Wat willen we bereiken?

Inwoners en bestuur zorgen samen voor een prettig leefklimaat

Wij staan als gemeente midden in de moderne samenleving en zijn ons daarbij sterk bewust van veranderende verhoudingen tussen bestuur en inwoners. Inwoners nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving. Wij stimuleren dit en ondersteunen hen hierbij. De omslag die wij willen maken is met onze inwoners mee te doen, in plaats van andersom. Wij laten los waar dat verantwoord is. Daarom willen wij gebruik maken van de kennis en ervaring bij onze inwoners. Ook willen wij initiatieven van onze inwoners op de juiste waarde schatten (Ruimte voor inwoners initiatieven).

Wij willen bereiken dat inwoners en bestuur samen voor een leefklimaat zorgen, dat door de inwoners als prettig wordt ervaren. Een noodzakelijke voorwaarde voor een prettig leefklimaat is veiligheid. Daaraan werken verschillende organisaties met eigenstandige taken en verantwoordelijkheden. Wij nemen hierin de rol van regisseur. Wij betrekken inwoners als partner en als wijkbewoner bij beleidsontwikkelingen. Onder inwoners verstaan wij ook ondernemers, ontwikkelaars, belangenorganisaties en verenigingen. Wij zorgen ervoor dat onze inwoners bij beslissingen over hun leefomgeving betrokken zijn, dat activiteiten van allerlei partijen op elkaar afgestemd worden en dat inwoners eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Wij hebben ook een rol als dienstverlener naar inwoners, die dan als klant kunnen worden beschouwd. Wij spannen ons ervoor in om de producten tegen een zo laag mogelijke prijs en met een zo goed mogelijke service te verstrekken.

Inwoners hebben ook recht op kwaliteit van (handhaving van) orde en gezag. Om orde en gezag te kunnen waarborgen is regelgeving nodig. Wij zorgen er voor dat de regels voorspelbaar en consequent worden uitgevoerd.

Wij ijken ons handelen als bestuurders (en organisatie) aan de beginselen van goed openbaar bestuur. Dat betekent dat wij open en transparant willen communiceren over beleid en de uitvoering daarvan. Wij spreken elkaar aan op integer handelen en wij leggen verantwoording af aan de inwoners van Lingewaard.

Beleidsdoelen en prestaties