8.1.2 Bevorderen veilige woon- en leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente Lingewaard krijgt in 2017 naar verwachting te maken met de problemen waarmee alle gemeenten in Nederland worstelen, vluchtelingenproblematiek, jihadisme, terreurdreiging, ondermijning van de maatschappij als gevolg van drugshandel en Outlaw Motor Gangs, en een toename van incidenten die te koppelen zijn aan psycho-sociale problemen.

De lokale (zichtbare) thema’s woninginbraken, autokraak, vernielingen en diefstal van (brom)fietsen blijven op de agenda omdat deze gebeurtenissen een negatief effect hebben op de veiligheidsbeleving van individuele bewoners.

Bij de aanpak van de veiligheidsproblemen is bewustwording van onzichtbare criminaliteit steeds belangrijker geworden, naast de hierboven genoemde zichtbare criminaliteit. Veiligheidsproblemen worden bij voorkeur thematisch en volgens beproefde methoden aangepakt, lokaal maatwerk blijft mogelijk, maar daarbij wordt wel nadrukkelijk gekeken naar het maatschappelijk effect. En uiteraard gebeurt dit alles in nauwe samenwerking met de veiligheidspartners politie, Openbaar Ministerie en RIEC en de andere hulpverleningsinstanties (Het Regionale Informatie en Expertise Centrum adviseert en ondersteunt de gemeente bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.).

Veiligheid en openbare orde vragen om een toeziend oog en waar nodig handhavende actie. De inzet van boa’s vormt de ruggengraat van de verbetering en handhaving van de leefbaarheid voor onze inwoners. Behalve de algemene handhaving op grond van meldingen van de inwoners zet de gemeente in op een aantal speciale gebieden zoals de bestrijding van jeugdoverlast, parkeeroverlast, hondenoverlast en overlast door afval. De gemeente controleert en handhaaft daarnaast op de naleving van de regels voor drank en horeca en evenementen.

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

**

**

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

3,1

3,1

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

1,7

1,7

Verwijzing naar Halt

Het aantal verijwzingen naar Halt per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar

74,8

74,8

Harde Kern Jongeren

Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar

1,5

1,5

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren
** Gegevens niet landelijk beschikbaar