6. Klimaat en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving

Wij zetten in op een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving en investeren daarom in duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling houdt in dat wij als gemeente ecologische, economische en sociale belangen afwegen, rekening houdend met toekomstige generaties. Wij onderzoeken als gemeente in welke gevallen voor duurzame alternatieven gekozen kan worden en wij proberen anderen te beïnvloeden een dergelijke keuze te maken. Leidend hierbij is de beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020. Hierin zijn de volgende speerpunten opgenomen, die als volgt in de programmabegroting terugkomen:

Speerpunt uit de beleidsnota duurzaamheid

Corresponderende programmadoelen

Corresponderende prestatiedoelen

Duurzame energieproductie

6.2 Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven

6.2.1 Bevorderen duurzame energieproductie

Energiebesparing

6.1 Aanzetten inwoners tot duurzaam gedrag

6.1.1 Stimuleren duurzaam gedrag

3.2 Stimuleren bedrijven in stuwende sectoren

3.2.3 Stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen

5.3 Duurzaam en levensloopbestendig wonen

5.3.1 Stimuleren duurzaam bouwen

7.1 Structureel onderhouden van infrastructuur, groen en gebouwen

7.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuur (energiebesparing openbare verlichting)

Duurzame organisatie

6.1 Aanzetten inwoners tot duurzaam gedrag

6.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld

Natuurbehoud & biodiversiteit

6.3 Versterken biodiversiteit

6.3.1 Faciliteren natuurontwikkeling
6.3.2 Bevorderen biodiversiteit en tegengaan bijensterfte
6.3.3 Bevorderen aanplant inheems plantmateriaal

Beleidsdoelen en prestaties