6.3 Versterken biodiversiteit

Wat willen we bereiken?

Op grote en op kleine schaal wordt in Lingewaard gewerkt aan versterking van natuur en biodiversiteit. Grootschalige natuurontwikkelingen bevinden zich in de uiterwaarden en Park Lingezegen, met als doel realisatie van het Gelders Natuurnetwerk (voorheen ecologische hoofdstructuur). Ook buiten deze gebieden zijn er tal van kansen om natuurwaarden te versterken. Dat kan door regels vast te stellen waaraan nieuwe plannen moeten voldoen, door zelf bij te dragen aan natuur & biodiversiteit, maar ook door het stimuleren en samenwerken met agrariërs, particulieren, stichtingen en verenigingen (zoals de bijenvereniging). Lingewaard zet zich in om op al deze manieren aan natuurontwikkeling te werken.

Wat gaan we daarvoor doen?