1. Lokale heffingen

Geraamde inkomsten

In de paragraaf Lokale Heffingen wordt stilgestaan bij de gemeentelijke belastingen en heffingen en de consequenties daarvan voor de inwoners. Ook worden hier de tarieven en de kostendekkendheid genoemd.

Tabel A.1  Geraamde inkomsten lokale heffingen(bedragen x € 1.000)

Belasting

Werkelijk 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

OZB

10.690

10.630

10.885

Precariobelasting

1.062

4.063

4.063

Afvalstoffenheffing

2.359

2.828

2.844

Rioolheffing

4.328

4.559

4.559*

Hondenbelasting

221

222

222

Toeristenbelasting

90

90

93

Reclamebelasting

67

65

62

Totaal lokale heffingen

18.817

22.457

22.728

*Bij de Kadernota 2017 is  rekening gehouden met een opbrengst Rioolheffing van € 4.854.000. Deze opbrengst is gebaseerd op het oude GRP. Voor het einde van 2016 zal aan de raad het GRP 2017-2021 ter besluitvorming worden voorgelegd. Vooruitlopend op deze besluitvorming zijn de begrote opbrengsten in de paragraaf Lokale Heffingen op het niveau van 2016 gehouden.