De lokale heffingen 2017

Precariobelasting

De heffing van de precariobelasting is ingevoerd per 1 juli 2014. De opbrengst van deze belasting wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Deze belasting wordt in Lingewaard alleen geheven voor het hebben van kabels en leidingen in, op of boven openbare gemeentegrond. Voor 2017 wordt een opbrengst geraamd van ruim € 4 miljoen. Vanwege lopende  bezwaarprocedures is er voor een bedrag van € 2,6 miljoen onzekerheid of deze opbrengst daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Deze opbrengsten worden daarom ook apart gezet en niet gebruikt in de lopende exploitatie.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 10 februari 2016 aangekondigd met een wetsvoorstel te komen tot afschaffing van precariobelasting op kabels en leidingen. Inmiddels is dit wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.
In de wet wordt geregeld dat precariobelasting op kabels en leidingen met terugwerkende kracht vanaf 10 februari 2016 is afgeschaft. Voor gemeenten die op die datum een geldende heffingsverordening hebben geldt een overgangstermijn van 10 jaar waarna voor die gemeenten ook de mogelijkheid tot het heffen van belasting op kabels en leidingen is vervallen. In deze overgangstermijn van 10 jaar mogen de tarieven niet worden verhoogd.
Voor Lingewaard betekent dit dat er nog 10 jaar belasting kan worden geheven over kabels en leidingen met een maximumtarief van € 4,00.
In deze periode van 10 jaar zal er wel een oplossing moeten komen voor het wegvallen van deze inkomstenbron. Deze kan mogelijk worden gevonden in de aanstaande hervorming van het gemeentelijk belastingdomein die voorzien wordt in de volgende kabinetsperiode. Lingewaard spant zich daarom in om samen met ander gemeenten het wegvallen van de precario gecompenseerd te krijgen. Hiervoor worden actief fracties in de Tweede Kamer benaderd.