De lokale heffingen 2017

Hondenbelasting

Zoals in het verleden besloten, wordt elk jaar een deel van de gemeente gecontroleerd op het hondenbezit. Elk jaar zal een nieuwe kern worden gecontroleerd.
De tariefstelling wordt verhoogd met 0,8% en komt daarmee op € 54,84 per hond voor komend jaar. Het kenneltarief bedraagt het viervoudige hiervan en komt op €  219,36.
Bij de invoering van de Hondenbelasting heeft de raad bepaald dat de opbrengst wordt aangewend voor de bekostiging van het hondenbeleid.  In onderstaand overzicht staat de mate van kostendekkendheid weergegeven.

Overzicht kostendekking hondenbeleid

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Aanleg, beheer en reinigen hondentoiletten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

113.000

Gemeentelijke uren

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.450

Bijzondere opsporingsambtenaar

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.000

Overhead

0.4 Overhead

13.300

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

45.000

Controle hondenbelasting

0.64 Belastingen overig

10.000

Kwijtscheldingen hondenbelasting

6.3 Inkomensregelingen

5.500

Subtotaal Lasten

204.250

BATEN

Opbrengst hondenbelasting

0.64 Belastingen overig

-222.000

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

-17.750

Dekkingspercentage

108,69%