De lokale heffingen 2017

Rioolheffing

Voor de rioolheffing geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking. Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt het tarief bepaald om tot een kostendekkende rioleringszorg te komen. In de begroting wordt nog rekening gehouden met baten en lasten op grond van het huidige GRP. In dit GRP is rekening gehouden met een tariefstijging van 6,5% naast het toepassen van de inflatiecorrectie. Het tarief 2017 zou daarmee op € 250,44 uitkomen.
Eind 2016 zal een nieuw GRP aan de raad worden voorgelegd. In dit GRP zijn ook de nieuwe rekenregels voor de rentetoerekening verwerkt. Op grond van de reeds uitgevoerde berekeningen is de verwachting dat het huidige tarief gehandhaafd kan worden of zelfs, afhankelijk van het gekozen uitvoeringsscenario  licht kan dalen. Het voorstel is, hangende de besluitvorming rond het nieuwe GRP, het huidige tarief te bevriezen. Hiermee blijft voor 2017 het tarief € 233,40 per aansluiting.

Sinds het jaar 2010 wordt op basis van de “Wet gemeentelijke watertaken” de rioolheffing gezien als een bestemmingsheffing. Op grond van deze wet heeft de gemeente naast de verantwoordelijkheid voor het beheer van afval- en regenwater, de verantwoordelijkheid voor het verwerken van overtollig grondwater. Dit betekent dat een verbrede rioolheffing mogelijk is. Deze heffing mag hooguit kostendekkend zijn. Daarnaast is de heffing begrensd: alleen de bij de wet genoemde kosten mogen worden verhaald.

In het onderstaande overzicht van baten en lasten is reeds rekening gehouden met het nieuwe GRP 2017-2021. Het beeld is dat de baten en lasten op ten hoogste het niveau van 2016 uitkomen.

Overzicht kostendekking riolering

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Vrijverval rioleringen

7.2 Riolering

                   855.000

Rioolgemalen

7.2 Riolering

                   594.000

Algemeen rioolbeheer

7.2 Riolering

                2.210.000

Straatreiniging

2.1 Verkeer, vervoer

152.000

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

                   167.000

Overhead

0.4 Overhead

                   392.000

Compensabele BTW

n.v.t.

460.000

Kwijtscheldingen rioolheffing

6.3 Inkomensregelingen

100.000

Stelpost GRP 2017-2021

n.v.t.

-371.000

Subtotaal Lasten

4.559.000

BATEN

Baten rioolheffing

7.2 Riolering

-4.559.000

Subtotaal Baten

-4.559.000

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

0

Dekkingspercentage 

-100,00%